گزارش از مراسم وداع با پیکر زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

روز دوشنبه مورخ هشتم دلو۱۳۹۷ ساعت یک ونیم بعد از ظهر جنازه زنده یاد رفیق سلیمان کامجو عضو دارالانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان از منزل شان برداشته شده و بعداز ادای نماز جنازه درهدیره پلچرخی به خاک سپرده شد.در این مراسم علاوه بر خانواده واقارب رفیق کامجو جمع کثیری از رفقای همرزم شان،اعضای حزب آبادی افغانستان از نواحی مختلف شهرکابل،شورای ولایتی کابل ، شورای ولایتی ننگرهار و همچنان جمع کثیری ازمسوولین واعضای سازمان های سیاسی دموکرات و ترقیخواه کشور نیز اشتراک داشتند.
دراین مراسم بعداز خاکسپاری زنده یاد رفیق کامجو، زندگی نامه شان توسط رفیق عبدالرشید آرین معاون حزب آبادی افغانستان  به خوانش گرفته شد. سپس رفیق داکتر داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان صحبت نموده که ضمن صحبت های شان از ویژه گی های برجسته اخلاقی و مبارزاتی رفیق کامجو ،  به ویژه سعی وتلاش بی پایان شان در امروحدت میان نیروهای ترقیخواه کشور و نیز از قاطعیت عمل ، درایت وپابندی شان به اصول و ضوابط  حزبی یادآوری نمودند. در ادامه چندتن دیگر نیز درمورد شخصیت برجسته زنده یاد رفیق کامجو صحبت نمودند .

مراسم با خوانش دعایه و گذاشتن اکلیل گل پای مزار زنده یاد رفیق کامجو به پایان رسید.
طبق یک خبر دیگر مراسم فاتحه خوانی زنده یاد رفیق سلیمان کامجو عضو دارالانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان روز سه شنبه نهم دلو۱۳۹۷ از ساعت یک ونیم الی سه و نیم بعد از ظهر از طرف خانواده معزز کامجو و دارالانشای حزب آبادی افغانستان درمسجد جامع نعمان بن ثابت و مراسم فاتحه خوانی زنانه در صالون فاتحه خوانی مکرویان سوم برگزار گردید که درآن جمع کثیری از شهریان کابل اعم از پیر و جوان ،ازجمله اعضا و رهبری سازمان های سیاسی ،اراکین دولتی و اعضای حزب آبادی افغانستان از مرکز و ولایات حضور به هم رسانیده ضمن اتحاف دعا به روان پاک زنده یاد رفیق کامجو، مراتب تسلیت خویش را به اعضای خانواده ایشان و هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ابراز نمودند.