زنده گی نامه زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارلانشا و بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

 

زنده یاد رفیق سید سلیمان شاه کامجو فرزند محمد شاه درسال ۱۳۴۴ خورشیدی در ولایت لغمان دریک خانواده زحمتکش زاده شد.تعلیمات ابتدایی را در مرکز ولایت لغمان و تحصیلات عالی را در انستیتوت پولی تخنیک کابل در رشته ی تکنالوژی کیمیا به پایان رسانید.

رفیق سلیمان کامجو در مراحل نوجوانی به هدف خدمت به مردم و میهن درصفوف پرافتخارحزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوست ومبارزه سازمانی و متشکل را به مثابه یگانه راه نجات مردم دانست که تا آخرین روز حیات اش به این امرمعتقد بود و صادقانه در راه آرمانش رزمید.

رفیق سلیمان کامجو درسال ۱۳۵۷ بعداز گذشتاندن مرحله زندان به مبارزه مخفی علیه ترور واختناق، و تشکل و سازماندهی اعضای حزب در شهرکابل شجاعانه وصادقانه رزمید و به مثابه یک کادر فعال و جسور تبارز نمود.

زنده یاد سلیمان کامجو بعداز تحول جدی ۱۳۵۸ درپست های حزبی به مثابه مسوول تبلیغ و ترویج و مسوول تشکیلات وبعدها منشی ناحیه حزبی پنجم شهرکابل بصورت حرفوی انجام وظیفه کرده است.طی مدت کارش در ناحیه پنجم شهرکابل رفیق کامجو در راه تحقق آرمان های والای مردم وتحکیم حاکمیت دموکراتیک تلاش های صادقانه و پرافتخار را انجام داده است.وی همچنان در قوس ۱۳۶۴ به حیث رییس رادیوتلویزیون و سینماتوگرافی در ولایت هرات، و در حوت ۱۳۶۵ به حیث منشی جوانان شهرمهترلام انجام وظیفه کرده است.رفیق کامجو در سال۱۳۶۹ به حیث معاون مطبعه معارف و دراخیر همین سال در ریاست سروی معادن وجیولوجی وظیفه انجام داد.

رفیق کامجو در حمل ۱۳۸۷ به حیث سخنگوی وزارت امورسرحدات وقبایل ، و در حودت ۱۳۹۵ به صفت رئیس دفتر این وزارت تقررحاصل نموده بود، که با تاسف بعد از مدتی تا اکنون بدون کدام دلایل واضح وموجه بیکار ودرحال انتظار قرار داشت.

رفیق کامجو بعداز سقوط حاکمیت دموکراتیک درسال ۱۳۷۱ به غرض تشکل وسازماندهی حزبی اعضای حزب وادامه راه پرافتخار رزمنده گان ترقیخواه کشور تلاش های پیگیر و خسته گی ناپذیر را شروع نمود چنانچه در ایجاد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان وبعداً حزب مردم افغانستان نفش و اثرگزاری او قابل توجه ودرخورستایش است.

همچنان رفیق کامجو به غرض وحدت وهمبسته گی کامل وهمه جانبه نیروهای ترقیخواه کشور شب و روز تلاش میکرد و در ایجاد حزب ملی ترقی مردم افغانستان و تدویرکنفرانس وحدت درسال۱۳۹۴ نقش مهم وقابل ستایش داشت که تاریخ مبارزات مردمی افغانستان آنرا فراموش نخواهد کرد.

رفیق کامجو در تدویرکنگره حزب آبادی افغانستان در۱۹ اسد ۱۳۹۷ به مثابه رییس کمیسیون تدارک کنگره و موفقیت آن تلاش کرد که دستآوردهای آن امروز برای همه ما قابل افتخار است.

رفیق کامجو در مدت انجام وظایف خویش موفق به دریافت نشان استرداد استقلال کشور، دوتقدیرنامه درجه اول و یک تقدیرنامه درجه سوم و چندین تحسین نامه گردیده است.

رفیق کامجو متاهل بوده و ۴ پسر ویک دختر از او باقی مانده است.

رفیق کامجو بعداز انجام وظایف روزمره حزبی در دفتر مرکزی حزب آبادی افغانستان به تاریخ هفتم دلو۱۳۹۷ در زمان برگشت به خانه دچارحمله قلبی گردیده و ازاثر این حادثه داعی اجل را لبیک گفت و به ابدیت پیوست.

روحش شاد ویادش گرامی باد!
راه رفیق کامجو و همه گذشته گان راه آزادی وسعادت مردم ادامه دارد و ما از رفیق کامجو انظباط ودسپلین ومبارزه علیه بی تفاوتی ها وسهل انگاری در راه مردم را آموخته ایم و به آن ادامه خواهیم داد وبرعلیه بی تفاوتی و وحدت شکنی و اعمال ضد منافع مردم قاطعانه مبارزه خواهیم کرد.

 

بامداد ـ ۱۹/۳ـ ۲۸۰۱