یادداشت مدیر مسوول « سایت بامداد »

 

مسوولین شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا ،

نویسنده گان وهمکاران گرانقدر تارنمای بامداد !

با ابراز سلام های گرم و بهترین تمنیات به اگاهی شما وهمه خواننده گان ارجمند تارنمای بامداد میرسانم که با تقدیم استعفا نامه ای عنوانی دارالانشای محترم حزب آبادی افغانستان بتاریخ اول جنوری ۲۰۱۹ ترسایی به صورت رسمی از پیشبرد امور این ارگان نشراتی حزب آبادی کناره گیری نموده ام.

اینجانب از ۱۰ فبروری ۲۰۱۲ ترسایی منحیث ناظم ، و پس از فیصله کمیته اجراییه شورای اروپایی وقت ( ۹ نوامبر سال ۲۰۱۲ ترسایی ) و تصمیم  سه سال پیش دارلانشای حزب مبنی برعضویت در شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی دراروپا و مدیر مسوول بامداد ، وظیفه سردبیری« تارنمای بامداد » را به عهد داشته ، و درمدت بیش از ۶ سال تلاش نمودم تا با تکیه بر اصول و موازین حزبی ، دموکراسی ، آزادی عقیده و بیان ، صراحت لهجه ، تنوع دیدگاه ها ، وفاداری به اندیشه های عدالت اجتماعی ومنافع مردم این مسوولیت را ازپیش ببرم.

درهمین سالها بی برنامه گی و ضعف مدیریت پروبالش را بر سازمان اروپایی پهن نمود و این شورا  بجای اینکه  در راه سازوکار برای برای بهبود کار سیاسی و تقویت ساختارهای سازمانی  ، تامین روابط نزدیک با جامعه مهاجر افغانی در اروپا و سازمان ها و نهاد های دموکراتیک و ترقیخواه کشور های اروپایی  پای پیش میگذاشت، مصروف بگومگوهای بی پایان درون سازمانی، خود فرورفته گی خواب آلود و باز ایستاده گی توان فرسا گردید که عدم حضور در بیرون یکی از پیآمد های این وضع بود .

با تکیه براصول زرین دموکراسی درون حزبی ، من در همه ای این سالها با صراحت لهجه  و واقعگرایی ، درنوشته هایم درسایت بامداد ، نامه های جداگانه ازطریق شبکه های درون حزبی و در نشست های شورا ، ناسازگاری خود را با وضع موجود ابرازنموده ، وبخاطر اثرگزاری و افزایش نقش و اعتبار سازمان پیشنهادهای زیادی را پیشکش نموده ام که بیشتر رفقای سازمان با آن آشنایی دارند.

همین وضع برنامه های پیشنهادی  و طرح های مدیرمسوول سایت دربخش های مادی ، معنوی و نیروی کار نیز مورد حمایت و جانبداری عملی قرارنگرفت  و واکنش های منفی از ارتقا و غنامندی بیشتر تارنما جلوگیری نمود .

درچنین روزگار، درحد توان کوشیدم تا « تارنمای بامداد» را به بلندگوی اندیشه ها و دیدگاه های حزب و سازمان اروپایی آن ، جنبش ترقی خواهی و دادگستری کشور تبدیل نموده ، و سطح کمی و کیفی نشرات آنرا با مطالبات یک رسانه معیاری چپ دادخواه امروزین همخوان بسازم.

تهیه ، ویرایش و نشر نزدیک به ۷۰۰۰ خبر، گزارش ، نوشتارسیاسی و سروده های میهن پرستانه ، درباره زنده گی حزبی ، مسایل اندیشه وی ، رخدادهای سیاسی و فرهنگی کشور و جهان همخوان با معیارهای ژورنالیستی ، و به زبانهای های مختلف، توانست نگرش رهروان وعلاقمندان جنبش را به سوی خود بکشاند.

در جایگاه ارزشیابی فعالیت و کاروکرد دوره سردبیری ام باید با مناعت  و خوشنودی یادآورشوم که من دراین مدت ازاعتماد همه جانبه مسوولین شوراهای کشوری ، نویسنده گان عضو حزب، و همکاران و قلمبدستان غیروابسته به حزب از داخل و برون ازکشور، برخوردار بوده ؛ و آنها با دید فراخ ، همپشتی ، احترام متقابل و مهر بی پایان مرا دراین مسوولیت بزرگ  وتاریخی یار و مددگار بوده اند.

گستره همین جانبداری و حضور گسترده فرهنگیان و نویسنده گان متعهد کشور، بیانگر سطح پذیرش اندیشه ها  و خط نشراتی پیشکش شده در بامداد بوده وهمین دلیل آنرا مردم پسند ساخت.

برپایه داده های آماری شرکت انترنتی که بامداد از آن طریق فعالیت مینماید ، درسال ۲۰۱۷ ترسایی چند میلیون باربامداد درسراسر جهان باز شده ، و از داشته های آن بهره برده اند. این خود نشاندهنده  پرآوازه گی و جایگاه رفیع « تارنمای بامداد» درمیان رسانه های مجازی کشور و اعتبار سیاسی و مسلکی آن می باشد. 

چنان که دراستعفا نامه ام به دارلانشای محترم  حزب نوشتم ، این رسانه با اهمیت چپ ، روشنگر و دادخواه  دارای پوتنسیال بزرگی درامر روشنگری و رسانیدن صدا و خواست های حزب  و دادخواهان کشور درجامعه میباشد. باید ازاین پوتنسیال و ذخیره بزرگ ، به سود اماج های انسانی حزب وجنبش دادخواهی کشور استفاده گردد.

طوری که ازهمان روزنخست تعهد سپرده، و بارها تاکید نموده ام ، من ازکارکردهایم دراین دوره در برابرارگانهای « مشروع » حزب پاسخ ده می باشم.

دراین جا میخواهم تا سپاسمندی وامتنان خود را ازهمه همکاران و قلمبدستانی که درهمین دوره شش ساله، من و تارنمای خود شانرا حمایت و جانبداری نموده اند ابراز نمایم.

این سپاسمندی ام شامل حال رفقای که در رهبری حزب درداخل کشور و برون از آن، مرا در پیشبرد مسوولیت ام یاری رسانیده اند نیزمیگردد. 

با ستایش و قدردانی ازتلاش ها وابتکارات مدیران مسوول پیشتر ازخود ، برای مدیر مسوول بعدی و تیم کاری اش آرزوی پیروزی وموفقیت می نمایم.

امید آن دارم که مدیرمسوول بعدی با خرد ورزی  و احساس مسوولیت  دربرابر مردم ، جنبش دموکراتیک و دادخواه کشور خط رسالتمند نشراتی موجود را ادامه داده،  و دورازهرگونه واپسگرایی در اعتلا و ارتقا حرکت مردمی بخاطر دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم کند.

بادرودهای رفیقانه

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده،عضو شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان