افغانستان از کنفرانس بن تا امروز، و ضرورت ایجاد دولت قدرت مند و دموکراسی کارا

 

دوکتورحبیب منگل

۲۷ نوامیر ۲۰۰۱ ترسایی به برگزاری کنفرانس بین المللی ( بن ـ ۲۰۰۱) درباره کشورما افغانستان مصادف است . این کنفرانس که اندکی پس از حمله نظامی امریکا به افغانستان و فروپاشی حاکمیت قرون وسطایی طالبان ،به گرداننده گی سازمان ملل متحد واشتراک نماینده گان کشورهای (۲+۶) و هیات های تنظیم های جهادی شامل انارشی وجنگ داخلی و نماینده گان طرفداران پادشاه سابق محمد ظاهرشاه و تعدادی ازشخصیت های سیاسی موثرکشور، برگزارشد، پس از ۹ روز بحث های داغ وتبادل نظر یک توافقنامه صادرنمودند که نکات عمده ان را «  ختم جنگ و تراژیدی درافغانستان و ايجاد آشتی ملی ، صلح و ثبات پایدار ، شناسایی حقوق مردم در انتخاب آینده سیاسی شان مطابق اساسات اسلام  و دموکراسی، حضور احزاب سیاسی ، تحکيم مجدد استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، احترام  به حقوق بشر وتامین عدالت اجتماعی ،مسایل و ساختار های دوره انتقال ، ایجاد حکومت موقت و وسیع البنیاد ونماینده مردم ، اداره سالم دولتی ، طرح و تدوین قانون اساسی جدید، تدویر لویه جرگه اضطراری ، تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ، عادی ساختن اوضاع و تامین ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی واجتماعی وتحکیم موقعیت بین المللی کشور... » احتوا می کرد . و در پی آن برای تطبیق توافق نامه کنفرانس متعددی بین المللی دیگری دایرگردید ومیلیارد ها دالر ازسوی جامعه جهانی به افغانستان سرازیرشد و تدابیری معین از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان روی دست گرفته شد واقدامات معین به عمل آمد .
 اینک درست ۱۷سال از برگزاری این کنفرانس وتوافق نامه آن سپری میگردد . برغم اینکه که درراستای تحقق فیصله ها واهداف کنفرانس متذکره و کنفرانس های متعدد دیگری مساعی معین به عمل آمد و برخی دست اوردهای ان نیز دیده میشود که برای نهادینه ساختن ان باید مبارزه شود و اجازه داده نه شود که در کشور تراژیدی ،انارشی وجنگ های داخلی تکرار گردد .
اما ، وضعیت بحرانی کشور وچالش های عمده از جمله عدم توانایی دولت درتامین حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور، و نبود حاکمیت دولت بر سراسر قلمروخویش ، ادامه جنگ وتروریزم وبحران امنیتی ، بحران مشروعیت سیاسی و دولت - ملت ناشی ازفساد سیاسی - انتخاباتی ،انتخابات تقلب آمیز و بحران زا وتحمیل پی در پی حکومت های غیرمشروع برمردم ،بحران بی قانونی ونقض سیستما تیک قانون اساسی ، فساد اداری ، مالی واقتصادی و سو استفاده از علایق قومی برای حفظ وکسب قدرت وثروت وتضعیف بی سابقه وحدت ملی ، فقر وبیکاری اکثریت قاطع مردم و بی عدالتی های اجتماعی ، ادامه دخالت ومداخلات خارجی وخطر مبدل شدن کشور به مقابله کشور های منطقه وقدرت های جهانی وچالش های بی شمار دیگر ی در حیات ملی کشور ، مبین این حقیقت است ، که هیچکدام از توافقات کنفرانس متذکره به طور بایسته وشایسته عملی نشده است واوضاع کشور هم چنان بحرانی با پیآمد های فاجعه باران باقی مانده است .
دلایل وعوامل عدم تحقق توافقات کنفرانس متذکره و وضعیت کنونی بحرانی کشور متعدد اند . ولی اساسی ترین آن را سلطه سیاسي نیروهای شر وفساد ، مافیایی قدرت وثروت ، وحلقات بیناد گرا واقتدار گرا ، قوم گرایان وجنگ سا لاران و فساد پیشه گان تکنوتکرات تشکیل میدهند که در کنفرانس بن و پروسه سیاسی ما بعد آن ازطریق انتخابات تقلب آمیز وغیر قابل قبول ، یکی پی دیگری بر مردم افغانستان تحمیل ساخته شدند و اینک کشور ما را به چالش های ویران گر روبروساخته است . «خشت اول گرنهد معمارکج    تا ثریا میرود دیوار کج »
در چنین وضعیت سیاسی بحرانی کنونی ، ضرورت مبرم ایجاد یک بدیل سیاسی دموکراتیک ، متشکل از نیروهای ملی ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت اجتماعی در یک جبهه وسیع سیاسی ملی - دموکراتیک به میان می آید . بدیلی که ازطروق قانونی ومسالمت آمیزبه اقتدار سیاسی دست یابد، وبا ایجاد یک دولت قدرت مند ملی وحکومت یک پارچه، حاکمیت و استقلال سیاسی کشور را به‌ صورت کامل تامین نماید ، به بحران نا امنی ، تروریزم وبغاوت درکشور نکته پایان بگذارد ، دموکراسی کارآمد را استقرار، و پروسه ساختن یک دولت ـ ملت را تحقق بخشد، حاکمیت قانون را تامین وفساد سیاسی ،انتخاباتی ، اداری ، اقتصادی ومالی را ریشه کن سازد ، استراتیژی انکشاف ملی کشور را به طور بایسته وشایسته تطبیق نماید  و سطح زنده گی مردم را ارتقا بخشد ، به دخالت ومداخلا ت خارجی درامور کشور پایان بدهد واز مبدل شدن کشور به مقابله کشورهای ذیدخل منطقه وی وقدرت های جهانی جلوگیری کند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست و جایگاه افغانستان را به مثابه دولت دموکراتیک  و دارای حاکمیت ، آزاد ، مستقل و دوست کشورهای منطقه و جهان در عرصه مناسبات بین المللی اعاده وتحکیم نماید .

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۸۱۱

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب  ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018