پاکستان که زمانی باد کشته بود توفان درو خواهد کرد

محمد ولی
پاکستان از بدو تاسیس متکی بر فرهنگ نظامیگری وکودتایی بود . درطول شش دهه موجودیتش پنج بارکودتا صورت گرفته جرنیل ها برآن حکمروایی کرده اند ( جنرال سکندر مرزا، جنرال ایوب خان، جنرال یحیی خان، جنرال ضیاالحق وجنرال پرویز مشرف ) ، گروه نظامیان در راس استخبارات نظامی آن کشور از نبود انگیزه های ملی درتحکیم حاکمیت دچار مشکل بودند ازین جهت برای داشتن یک رسن معنوی پیوند دهنده میان اقوام وملیت ها به بنیاد گرایی مذهبی اتکا کردند .
بنیاد گرایی بحیث یک ایدیولوژی (نه دارای حقییت وجودی در اسلام نزد آنها ) از حمایت بیدریغ امریکا وانگلستان برخوردار بود .
جورج دبلیو بوش حمایت پاکستان از طالبان را توجیه رقابت آن کشور باهند وخطر ناشی از آن تلقی میکرد، اوگفته بود: « بعضی ها درپاکستان از ایدیولوژی طالبانی جانب داری میکردند اما ماجرا درپشت پرده توازن پاکستان با هند نهفته بود. ازهمین رو تا زمانی که پاکستان با حکومت افغانستان وفا دار می ماند (منظورش حکومت طالبان است )،ازسیطره وتحت تاثیر قرارگرفتن هند درامان میبود.»

او نمی گوید که حکومت وسیستم نظامی- سیاسی پاکستان در مجموع در حمایت وتقویت طالبان بوده بلکه اصطلاح « بعضی ها » را بکار میبرد.
در زمان حکمروایی جنرال ضیا الحق که پاکستان بحیث « قلعه اسلام » اعلان گردید ایدیولوژی بنیادگرایی درتاروپود احزاب سیاسی مذهبی ،اردو واستخبارات نظامی ان نفوذ داده شده با اجرای اعمال خشن وتروریستی تمثیل میگردید، مدارس دینی که مصارف آنها را عربستان تمویل مینماید بحیث ماشین تولید بنیادگرایان وتروریستان جایگاه خاصی در نظام جنگی واستخبارات نظامی انکشور کسب کرده هفتگانه های افغانستان بحیث وسیله دیگری بدست آنها در چتر حمایت سی.آی.ای.بر عظمت این روند فکری افزودند.
مرزا اسلم بیگ یکی ازلوی درستیزان پاکستان در مورد مدرسه های دینی میگفت : « زنجیر اینگونه مدرسه ها با طلبه ایکه آماده گی های ویژه دیده اند ازسوی پاکستان وامریکا بعنوان (کمربند مذهبی ایدیولوژیکی) در امتداد مرز افغانستان با پاکستان برای پشتیبانی از روحیه رزمی مجاهدان ایجاد گردید .»
دامن گسترده پاکستان که با کمک وسیع غرب در راس امریکا- انگلستان وکمک های مالی عربستان سعودی بروی شورشیان گشوده شد دو پیامد برای پاکستان بجا گذاشت :
 - تقویت وتعمیم بنیاد گرایی مبنی بر اسلام سازی جنرال ضیا با حمایت امریکا.
-  پخش وسیع انواع سلاح در سرتاسر پاکستان بخصوص مناطق قبایلی صوبه سرحد. این پروسه توام بود با سرازیر شدن جنایتکاران اززندان های ممالک عربی که تا اکنون مورد بهره برداری علیه افغانستان میباشد.
پرویز مشرف اعتراف میکند که:«  درجریان این دوره ملاهای تندروو جلسات بحث وتبلیغ انهااز پشتیبانی رسمی پاکستان ،ایالات متحده امریکا ،عربستان سعودی وسایر هم پیمانان برخوردارگردیدند و سرگرم تولید جنگجویان آغشته به تعالیم مذهبی علیه شوروی شدند.»
در اوج حمایت پاکستان از تروریزم واعزام طالبان به افغانستان امریکا پاکستان رابحیث متحد وهمکار خویش در خارج از پیمان ناتو اعلان کرد. بوش برای تقویت پاکستان که درحقیقت حمایت از برنامه های تروریستی آن بود از کنگرس تخصیص مبلغ سه تریلیون دالر را کرده وامتیاز صدور کالاهای پاکستان به بازار های امریکا را داد.
کمک های فراوان پولی،زمینه دهی برای رشد بنیاد گرایی وتروریزم،به پاکستان مجال داد تا درکنار اردوی منظم دولتی شبکه های افراطی وتروریستی شامل بیش از ۳۲ گروپ بزرگ طلبه ها در ۳۱ هزارمدرسه دینی را۰ بحیث اردوی پنهان در اختیار داشته باشد.
این شبکه های مخفی تروریستی ابزار فشار برهند و افغانستان بوده بحیث گروپ های خرابکار جنگی عمل میکنند.
« استراتیژی تقابل» پاکستان با افغانستان که در دوران جنرال ضیا به منظور ایجاد یک حکومت اسلامی بر بنیاد « پان اسلامیزم » از آسیای میانه تا جنوب آسیا وضع گردید دو هدف را احتوا میکرد :
 ۱ ـ مانند سیاست پیشروی(forward policy) انگلستان در قرن نزده،آسیای میانه، ترکستان چینی،مسلمانان هند وکشمیر تحت اداره واحد درآورده میشدند که مرکزیت استقامت دهی آنرا اسلام آباد تمثیل میکرد.
 ۲ ـ با ایجاد چنین اتحادیه اسلامی حایل بزرگی دورادور پاکستان ایجاد می شد که بزعم خود شان از خطرات هند وحکومت وقت افغانستان در امان میشدند.
در آن زمان درودیوار منازل ،تاسیسات نظامی وملکی مملو از شعارهای جنگی وبنیاد گرایانه بود (هر سوال کا جواب مصطفوی انقلاب، مذاکرات نه هی یلغار کرو کفر کا سینه چاک کرو ،جنت جانی کا مختصرترین راسته جهاد اور شهادت هی،جهاد فی سبیل الله) وغیره.
کشوری که از اساسگذاری تا تداوم همه چیز آن براساس بنیاد گرایی،کودتا وتروریزم راه انداخته شده است تغیر ذهن یک نسل تربیت دیده از طفولیت تا جوانی در۳۱ هزار مدرسه که شامل هزاران جنگجو وتروریست میگردد کاری نیست که سردمداران پاکستان در صورت تغیر بنیادی سیاست شان بتوانند از شر تروریزم در امان بمانند. این جریان فکری در اردو واستخبارات ان کشور نفوذ قوی دارد. تخمی که درین عرصه کشت  و پرورانده شده است نمیتواند  آنرا از ریشه بیرون برآورده شود.
با درنظر داشت ترویج تعصب مذهبی برای تحکیم پیوند های ملی، زمامداران باید تاوان زیادی بپردازند،این تاوان باخونریزی ها،ترورها، شاید تاسرحد جنگ های محدودمحلی و فعالیت های چریکی توام بوده روز گار سیاهی را برای پاکستان پیش خواهد اورد.
با برخی تغیرات در سیاست پاکستان و آرایش های جدید قوا درسطح جهان ومنطقه دشوار خواهد بود که گروه های تعلیم دیده مذهبی به ساده گی به سیاست دولت تن دهند.
تجربه ۴۰ سال جنگ در افغانستان نشان میدهد که چگونه اردوی نیرو مند امریکا با وجود حضور نظامی بیش از ۴۰ کشور وپیمان نظامی ناتو در تنگنای شکست وسازش با اپوزیسیون مسلح برای ختم جنگی که آنرا باخته گیر مانده است.
جنگجویان افراطی نیز به این مجبوریت امریکا پی برده دست از فعالیت برنمی دارند واین وضعیت به دوام وخامت میان پاکستان وافغانستان خاتمه نداده پاکستان را متشنج تر خواهد ساخت .
انعده لجام گسیخته گان متعصب مذهبی که از کنترول ای.اس.آی.وسی آی. ای.خارج می مانند چون تند بادهای باقیمانده از وزش توفان بنیاد گرایی و ریزش باران دالری امریکا در زمان جهاد منطقه را برای زمان طولانی در تپش جنگ وترور نگه خواهند داشت

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۶۱۱

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب  ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.