کنگره حزب: درس ها و وظایف

 

دکتراسد محسن زاده

برگزاری پیروزمندانه کنگره ماه اسد ، بدون شک و گمان نقطه عطفی در زنده گی حزب وجنبش دموکراتیک و دادخواه کشور به شمار میرود. درکنگره چارچوب تاریخی ـ اجتماعی، امکانات و نیروی خودی مورد بررسی واقعبینانه قرارگرفته ؛ وظایف حزب و جنبش دسته بندی ، وحرکت بسوی هدف های مطلوب تعین گردید.

بادرنظرگرفتن شرایط  دشوار ، پیچیده و خونین کشور برای این ارجگذاری وخوشبینی دلیل های زیاد عینی وجود دارد که نمی توان آنرا از نظردور داشت.

نخست اینکه: حزب توانست در چنین شرایط انتخابات را برای گزینش نماینده گان راه اندازی نماید. که در نتیجه (۴۶۷) تن نماینده باصلاحیت از شوراهای ولایتی و سازمانهای برونمری حزب برگزیده شدند.

دو دیگر: درجریان آماده گی برای کنگره اعضا و هواداران حزب درجلسات حزبی و از طریق رسانه ها  بصورت گسترده درگفت و گوها در باره اسناد بنیادی حزب سهم گرفته ، و با صراحت و علنیت دیدگاه های شانرا درباره مسایل مربوط به زنده گی حزبی و اسناد بنیادی آن ابراز نمودند که در نتیجه بیش از (۱۰۷۳ نظر و پیشنهاد) به کمیسیون تدارک کنگره ارسال گردید.

سه : کنگره باوجود شرایط شکننده و خونین امنیتی درکشور با حضور نماینده گان از سراسر افغانستان دایرگردید.

چهار: درکنگره شرکت و سهمگیری فرستاده گان احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی کشور پررنگ بود.

پنج : نماینده گان کنگره درفضای وحدت ، همدلی و یکرنگی با پیشکش نموده اندیشه های متفاوت  اسناد بنیادی حزب ( اساسنامه ، برنامه و پیام های کنگره عنوانی مردم افغانستان ، نیروهای ملی ،دموکرات و ترقیخواه کشور، و قطعنامه کنگره ) را تصویب، و رهبری حزب را برگزیدند.

یکی از مهمانان کنگره از سازمانهای دوست در پیام اش عنوانی شرکت کننده گان کنگره گفت:

«  دراین شرایط کنگره دایرکردن کار ساده نیست .»

این حرف ، حرف صادقانه و واقعبینانه است. بادرنظرداشت وضع کشور و محلاتیکه نماینده گان کنگره و اعضای حزب درآن زنده گی و مبارزه می نمایند، جمع شدن این همه فرزندان دلیر، متعهد ، خردمند و مردم دوست در زیر یک سقف و برای آرمان اعتلا و نیرومندی حزب و جنبش درخوراهمیت و توجه بوده، نشانه ایی از گسترده گی ، بلوغ سیاسی و دموکراسی در زنده گی حزب میباشد. بدون هیچ گزافه و خود بزرگ بینی، می توان یادآورشد که حضور گسترده نماینده گان اقوام و مناطق مختلف کشور ، لایه های اجتماعی چون زنان ، جوانان ، کهنسالان ، کارگران ، کشاورزان ، دانشجویان ، کسبه کاران ، دانشمندان... کشور درکار کنگره ، نشانه ایی از ریشه های عمیق حزب دربین مردم بوده ،تاییدیست براین واقعیت که : «... حزب ملی ترقی مردم افغانستان به همه مردم افغانستان تعلق داشته ، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وحفظ منافع ملی کشور، دفاع از ارزش های قانون اساسی و جامعه مدنی را درصدر وظایف خود قرار داده و می دهد ،حمایت فقط تکیه به مردم و خواست های انسانی آنها را عامل بزرگ وتضمین کننده پیروزی خود درمبارزه عادلانه برای ازادی، دموکراسی، ترقی وعدالت اجتماعی، می داند». ( ازپیام کنگره حزب عنوانی مردم افغانستان )

حزب درسالهای گذشته آزمون ها، دشواری ها ونامنتظره های زیادی را پشت سر گذشتانده، و با درس هایی از پیروزی ها و ناکامی ها توانست سربلند و با افتخار کنگره اش را درفضای اعتماد رفیقانه ، همدلی و همبسته گی برپا نموده ، و با درنظر داشت وضع موجود جامعه و جنبش اسناد مرامی ، ساختاری ، ارگانهای رهبری و وظایف اتی خود را با واقعبینی و عینی گرایی به تصویب برساند.این اسناد و اصول وظایف عاجل مرحله کنونی مبارزه و خصلت تاریخی ـ اجتماعی را جمعبندی ، و چگونه گی اجرا وعملی نمودن این وظایف را با درنظرداشت ارزیابی واقعبیانه نیرو و امکانات خود مطرح می نماید. حزب در اسناد مرامی اش  مساله تغیر به سود مردم ، و داد اجتماعی را مطرح نموده و با روشنی بیان نمود که :

«... حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.  حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدهای ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبا رزه میکند.»( از برنامه حزب )

در جای دیگر میخوانیم :

« ...مبا رزه برای تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در این زمینه. مبارزه برای تامین حقوق دموکراتیک مردم و تامین آزادی های سیاسی، اعم از ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدودیت های غیردموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند.» ( از برنامه حزب )

درحالیکه نیروهای عقب گرا وارتجاع حاکم  برحقوق بشر، برابری و حق زنده گی در صلح و امنیت که از حقوق بنیادی انسانیست می خندند؛ و همه روز آنرا با بیرحمی زیرپا می کنند، مبارزه بخاطر تطبیق مندرجات « اعلامیه جهانی حقوق بشر» یکی از بنیادی ترین وظیفه حزب و مردم میباشد.

در اسناد و دیدگاه های که درکنگره طرح و به تصویب رسید ، خردجمعی و اندیشه هزاران عضو حزب که طی ماه های گذشته درگفتمان های بی مانند سیاسی درحزب شرکت نموده بودند، بازتاب یافته است.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان منحیث یک حزب مدرن که درامروز زنده گی و مبارزه می نمایید ، با روشنی اعلام نمود که درمبارزه بخاطر تحولات بنیادی به سود انسان و بهروزی آن از اندوخته های جنبش دادخواهی ، دموکراتیک و مردمی کشور سود جسته ، و هیچگاهی در فکراحیای این سازمان ها که درشرایط متفاوت ملی و بین المللی می زیستند ، نیست .حزب با برخورد عقلانی رو به آینده داشته و وظایف و برنامه های خود را برنیازهای امروزین استوار نموده است. حزب به روشنی تصریح می دارد که تنها از کارکردهای خود دربرابرمردم پاسخگو بوده، و هیچگاهی صلاحیت حقوقی و مسوولیت پاسخگویی ازکرده های سازمان ها و افرادی که درگذشته و درپله های مختلف جنبش و سازمان کنونی نقش و مسوولیت داشته اند را ندارد. حزب هیچگاهی میل تغیرگذشته را نداشته ، و با آموزش از دستاوردهای گذشته جنبش دادخواهی کشور و جهان رخ به سوی آینده وهدف مطلوب دارد.

یکی از ویژه گی های برازنده و درخورتوجه حزب ما را ، مبارزه و مقاومت در برابرحاکمیت نیروهای تاریک اندیش و ارتجاعی وابسته ، که همه اهرام های قدرت سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی را در دست دارند، تشکیل می دهد . حزب بار دیگر به روشنی و بی پرده اذعان نموده که وضع موجود نتیجه فرمانروایی حاکمیت مافیایی و مردم ستیز، و جانبداری نیروهای ارتجاع  داخلی و جهانی از آن میباشد. تغیراین نظام فقط  توسط نیروهای مترقی و آزادی خواه و جنبش مردمی و تنها درپی مبارزه آگاهانه ، سازمان یافته و با برنامه میسراست و بس!

درحالیکه درجامعه جو یاس ، نامیدی ، تقدیرگرایی ، بدبینی وتسلیم فرمان میراند، حزب ما با افتخار و سرفرازی راه مبارزه را برگزیده است:

در برنامه حزب اصل « مبــارزه » برای تغیر و دگرگونی اصل بنیادی پذیرفته شده ، وبرای همین هم کلمه « مبــارزه »  بیش از ۳۵ بار در برنامه حزب تکرارشده است.

روکرد بر« مبارزه » برای تغیر و دگرگونی ، به جایی بازگویی و گلایه های گوش کرکننده از رخدادهای روان درکشور، یکی از ویژه گی بنیادی حزب را می سازد. حزب نه تماشاگر و تفسیرگر رخدادهاست ، بل وظیفه خود را تغیر دروضع موجود ، و بازیگری در میدان بزرگ سیاسی و اجتماعی تعین نموده ؛ و هیچگاه خود را درگرو بده بستان ها درحاکمیت موجود و چشم امید بستن به این یا آن شخص نمی بیند.

دلیل های عینی فراوانی برای تغیر در وضع وجود دارد. این دلیل ها را می توان در نارضایتی های بی مانند مردم ، رشد فزاینده فقر و بی خانمانی ، بیکاری ، اعتیاد ، کشتار و افزایش ناتوانی و بی مسوولیتی حاکمیت و حامیان جهانی اش ، بی باوری مردم نسبت به نظام موجود و بازیگران آن و...دید.

در پیام کنگره حزب عنوانی نیروهای دموکرات ، ملی و ترقی خواه کشورمی خوانیم :

« حزب ما نسبت به ادامه وضیعت جاری در کشور که به هیچ صورت به نفع رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی جامعه نبوده وبیانگر خواست ها ونیازهای مردم ما نمی تواند باشد، نگرانی عمیق خود را ابراز می دارد وتلاش برای بهبود این وضیعت را مسوولیت و کار مشترک تمام نیروهای دموکراتیک کشور می داند.»

با وجود بحران فراگیری اجتماعی و اقتصادی درکشور، درنتیجه پراگنده گی ، سازمانیافته گی مردم ، چند دسته گی درصف مبارزان امر دموکراسی ، پیشرفت و عدالت اجتماعی سطح آماده گی برای مبارزه منسجم و برنامه ریزی شده ضعیف بوده، و نیازمند تلاش ها فزونتر، گذشت و توجه بیشتر می باشد.

با آنکه حزب امکانات و ساختار معینی و گسترده سازمانی ، تبلیغی و نیروی انسانی را در اختیار دارد ، ولی بدون خود بزرگ بینی، ازسرمسوولیت تاریخی دست بسوی همه نیروهای هوادار دموکراسی و عدالت اجتماعی دراز، و آنها را برای شرکت دربرنامه ملی برای تغیر به سود مردم دعوت نموده است .دراسناد کنگره حزب میخوانیم :

«...حزب ما خاطر نشان می سازد که احزاب وسازمان های سیاسی ترقی خواه وعدالت خواه کشور ، دارای اهداف وارمان های مشترک ، مسوولیت های مشترک، دوستان ودشمنان مشترک بوده ، هیچگونه دلیل برای دوری مان ازهمدیگر در شرایط امروز و فردای کشورنمی تواند وجود داشته باشد. ما تمام دلایل روشن وموجه را برای متحد شدن بحیث یک مسوولیت ملی و تاریخی داریم واز دوستان و رفقای عزیز خود آرزوی برخورد واقعبینانه را درقبال شرایط کنونی و ضرورت های موجود را داریم» . ( از پیام کنگره حزب عنوانی نیروهای ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور)

 و یا:

« ...وحدت نیروهای ملی دموکرات بمثابه یک ضرورت تاریخی، اجتماعی و سیاسی ضامن توانایی در مبارزه، حضور و مشارکت وطن پرستان واقعی در کارزار سیاسی کشور است. »  ( از قطعنامه کنگره حزب )

نماینده گان برگزیده حزب با درنظرداشت شرایط موجود، والویت های سیاسی ـ سازمانی وظیفه شانرا با مسوولیت انجام دادند.حال سوال پیاده کردن ارزش ها، اصول و وظایف کوتاه مدت و درازمدت در برابرحزب ، رهبری و اعضای آن مطرح است .  

خوشبختانه حزب ما به ساختارهای گسترده سازمانی ، پیوند با شبکه های اجتماعی و صنفی ، شبکه های رسانشی ـ تبلیغی و نیروی انسانی آگاه ، باوقف و مسوولیت پذیرکه آماده سهمگیری و داشتن نقش سودمند در دگرگونی های به نفع میهن و مردم هستند، تکیه دارد. اینکه حزب ما در۲۶ ولایت کشور دارای شوراهای ولایتی ، و در ۱۸۱ ولسوالی و ناحیه ، دارای شورا های ولسوالی و ناحیه وی ، ۲۲ دفتر فعال حزبی در ولایات،  و ده ها سازمان توانمند برون مرزی ...میباشد،  نشاندهنده گسترده گی و نیرومندی حزب ماست.

 حال وقت آنست تا هرعضو حزب، سازمانها و ارگانهای رهبری آن  با آماده گی وسهمگیری مسوولانه ، با سازماندهی ، مدیریت و برنامه ریزی دقیق وعملی در راه تحقق اهداف کوتاه مدت و درازمدت کمرهمت بگمارند.اسناد حزب راباید دقیق خواند ، وظایف و شعارها را باید استخراج ، کادرها و اعضای حزب را با آن تجهیز، مواد لازم آموزشی و امکانالت مالی را دراختیارشان گذاشت.انجام این وظایف تاریخی و ملی بدون سهمگیری و گذشت میسر نیست ، باید با سکوت و بی تفاوتی و به من چی گویی ها ، خود خواهی و خود بزرگ بینی ها  نقطه پایان گذاشته ، با دسپلین و عمل مشترک و سازمان یافته منحیث اعضای خردمند و پابند به آرمانهای والای دموکراسی ، صلح  و عدالت اجتماعی  نقش مانرا درهر کجای این حزب و جهان که هستیم انجام دهیم.

زنده باد حزب پرافتخارملی، مترقی، نوآور و مردم دوست ما ، حزب ملی ترقی مردم افغانستان!

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۸۰۹

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب  ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018