اولین علامت « طوفانی که درراه است »؟

اسد کشتمند


امروز نیروهای امنیتی تاجیکستان اعلام نموده اند که یک گروه ده تا دوازده نفری تروریست ها از مرزتخارافغانستان عبورنموده وبا حمله برنیروهای امنیتی تاجیکستان  دوتن ازنیروهای امنیتی راکشته ویک نفررا زخمی ساخته اند.
ظاهراً این موضوع دررسانه هاعادی جلوه می کند ودرراستای زدوخورد بین قاچاقبران ونیروهای امنیتی مرزی تاجیکستان مورد ارزیابی قرارمی گیرد. اما اگرآن طوری که روس ها وتاجیک ها می گویند؛ این حمله درراستای تدارک آشوب های بنیادگرایانه درآسیای میانه باشد، برای مردم ماخبرفوق العاده غم انگیز وسرآغاز ویرانگری های وحشتناکی خواهد بود. دراین صورت طوفان واقعاً به راه خواهد افتاد (۱).

روس ها وتاجیک ها بارها اعلام داشته اند که  بنیادگراهای بین المللی به وسیله نیروهای امریکایی درمرزهای تاجیکستان انتقال داده شده اند تا جنگ را درآسیای میانه مشتعل سازند و برای طرد این نقشه شوم به پیمانه غیرقابل تصوری ازجانب روسیه  و تاجیکستان و به طورکلی درکادرپیمان امنیت دسته جمعی (روسیه، بلاروس ، قزاقستان، قیزغیزستان، ارمنستان و تاجیکستان) آماده گی گرفته اند.
ازاخباربرمی آید که تا اکنون نیروهای امنیتی تاجیکستان باهاوان وهلیکوپتر واردعمل شده و با دقت متجاوزین را دنبال میکنند.
تاجیکستان و روسیه درتعامل وتفاهم کامل بارها برای دادن جواب متناسب به هرنوع تجاوزی ازخاک افغانستان ابراز آماده گی نموده اند. این آماده گی رادرمقیاس رودررویی نیابتی با نیروهای امریکایی باید دید. بی هوده نیست که روسهاحتا راکت هیبتناک اسکندر را درمرز با افغانستان مستقرکرده اند. در مانورهای نظامی ای که تقریباً هرسال دراین مرزها انجام میشود، نیروهای روسی حتا بمب افگن های استراتیژیک هسته ای را واردمیدان کرده وپیشرفته ترین راکت های ویرانگر خویش را دراین عرصه بکاربرده اند. این اقدام روس ها باروشنی پیامی است برای امریکایی ها که اگراغتشاشاتی را(مانند آنچه درسوریه به وسیله بنیادگراهای اسلامی براه انداختند) درآسیای میانه به میان آورند با نیروی سرکوبگرجهنم ساز روبرو خواهند شد.
حالا این سوال مطرح است که بالاخره بعد ازتدارکات چندین ساله ای که امریکایی هابرای ایجادفتنه درآسیای میانه براه انداخته اند، حمله امروزی برخاک تاجیکستان پیش درآمد آغازجنگ وآزمایشی برای سنجش عکس العمل روسها است ویا اینکه واقعاً ناشی از عملکرد نابخردانه قاچاقچیان است. بهرحال حوادث بعدی وتحقیق درقبال حادثه امروزماهیت امررا نشان خواهد داد. هرچه باشد عکس العمل تاجیکستان علامت گویایی است  برای آنانیکه  در مرزهای آسیای میانه به تدارک آشوب می پردازند.
آیا امریکایی ها ازشکست های پی درپی درسوریه بکلی امید خود رادراین کشور ازدست داده اند ودرفکر ایجاد بلوای دیگری برای انتقام گیری از روس ها هستند وحمله امروزنوعی پیش درآمد است؟

 

۱ـ مدتی قبل درباره تدارک این نوع جنگ ها نوشته ای داشتم تحت عنوان« طوفان در راه است »که باردیگر توجه خواننده گان عزیررابه آن معطوف میدارم.
https://www.facebook.com/assadullah.keshtmand/posts/190002154443951tn=K-R

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۷۰۸

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018