حضور پررنگ احزاب سیاسی، جنبش ها و نهادهای اجتماعی درکنگره ح م ت م ا

 

 درجریان کارکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، فرستاده گان احزاب دموکراتیک ، سازمانها و نهادهای اجتماعی ، شماری ازشخصیت های سیاسی کشور شرکت ؛ و با حضور صمیمانه و خوانش پیام های محبت آمیز دراین رخداد مهم سیاسی سهم گرفتند. آنها دیدگاه های سازمان های شانرا درباره رخدادهای روان کشور، مناسبات با حزب ملی ترقی مردم افغانستان؛  و وضع  جنبش دموکراتیک  در کشوربیان نمودند.

درکارکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، محترم دکترکبیر رنجبر رییس حزب دموکرات افغانستان ، محترم ظهور رزمجو معاون حزب پیوند ملی ، محترم میاگل خالد معاون حزب متحد ملی افغانستان ، محترم بشیربیژن معاون نهاد خدمتگذاران کابل ، محترم شاهپور بارز نماینده جنبش روند سبز ، محترم دکتربصیررنجبرمسوول ایتلاف کاندیدان دموکرات و ترقی خواه برای انتخابات پارلمان ، محترم فاضل رحیمی از حزب افغانستان واحد ، محترم امان الدین جمال نماینده حزب همبستگی سعادتمند افغانستان ،محترم خیر خواه فرستاده محترم حیدری والی کابل شرکت نموده بودند . در اینجا بخش های از صحبت ها و پیام های این دوستان را به نشر می سپاریم .

Bild könnte enthalten: 2 Personen

محترم میاگل خالد معاون حزب متحد ملی افغانستان به نماینده گی از آن حزب در کارکنگره شرکت؛ وشادباش های آن حزب را به نماینده گان منتخب حزب از سراسر کشوربیان نموده گفت : « ...گزارش بسیار خوب بود که رفقا را سمت وسو می دهـد. کشورما مشکلات فراوان دارد .خطوط معین است .ما به سوی عدالت و ترقی میرویم. ما باید بحران را خاتمه دهیم . چرا من حزبی هستم و فرزندان من نیست ؟ اما دیگران همه اقوامش حزبی است.

خط انتخابات ، خط صلح و خط مبارزه علیه فساد اداری تعین شده است . رییس جمهوربا نماینده گان احزاب مترقی ملاقات کرد که رفیق راوش نیز حضور داشتند....ما یکجا میشویم ، مشکلات را رفع میکنیم  ؛ و در آخر یکجا میشویم این آخر کلام است .»

 

محترم فاضل رحیمی از سوی حزب افغانستان واحد ، پیام شادباش آن حزب را به خوانش گرفت . نامبرده در ضمن پیشنهاد نمود تا افراد چیزفهم و با کبرسن که درفعالیت های سیاسی سهم اکتیف گرفته نمی توانند بحیث مشاورین تعیین گردند .

 

محترم دکتر بصیر رنجبر یکتن از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور و مسوول ایتلاف کاندیدان دموکرات و ترقی خواه برای انتخابات پارلمان ضمن سخن رانی گفتند:

« سلام به همه رفقا ، از رفیق آرین و رفیق راوش تشکر.

 به نماینده گی از نیروهای مترقی و دموکرات ، ما درپهلوی شما هستیم و خواهیم بود. همیشه فعالیت های وحدت خواهانه شما را تحسین و تمجید میکنیم .ما همیشه خواستیم که یکجا شویم و وحدت سازمانی بوجود آوریم. نمونه بسیار خوب همین حالا است . باید مبارزه مشترک درکمپاین انتخابات براه اندازیم ، نه اینکه درتقابل قرارگیریم .

ما باید علیه مافیا درتقابل قرارگیریم و مردم را بسیج کنیم .درایتلاف بوجود آمده رفیق راوش و حزب شما ستون آن را تشکیل میدهد شما ۲۲ کاندید معرفی کردید .تا حال ما ۹۰ تن هستیم و این یک جبهه بزرگ است . باید نقاط مشرک را پیدا کرد و عمل مشترک نمود .

سپاسگزارم مهرتان هستم. من هم ۹۹ مین سالگرد استرداد استقلال کشور را برایتان شادباش گفته و آرزومندم درپیشبرد امور محوله موفق و کامگار باشید.»

 

محترم بشیربیژن معاون نهاد خدمتگذاران کابل: به نماینده گی از این نهاد با با اهمیت صحبت، و از جمله یادآور شدند:

«  سلام و ادب به اعضای پرافتخار خانواده ام !

تدویر کنگره را از طرف خود و اعضای نهاد خدمت گذاران کابل به رهبری و اعضای حزب تبریک میگویم .... باید راه حل را جست وجو کنیم ، این جدا جدا زنده گی کردن واحد شود .کشور به خطر جدی مواجه است .تو طیه های بزرگ در راه است .برای انسجام کارکنیم تا به پیروزی برسیم . به آرزوی روزی که همه نیروهای دموکرات یکجا شوند.»

 

محترم شاهپور بارز به نماینده گی روند سبز در کار کنگره شرکت و ضمن سخنرانی صمیمانه شان عنوانی نماینده گان منتخب کنگره  حزب ملی ترقی مردم افغانستان افزودند :

«  تبریکی بخاطر تدویر موفقانه کنگره حزب ، دراین شرایط کنگره دایرکردن کار ساده نیست .

این یکی ازافتخارات بزرگ شماست.  روابط ما همیشه خوب بوده ، درهمه برنامه های اکادمیک و سمینارهای ما رهبری حزب شما دعوت بوده آمد. وجه مشترک درخطوط فکری ما وجود دارد ، مبارزه علیه گروه های افراطی ، مبارزه علیه دشمنان وطن ، مبارزه علیه افراطیون، فساد اداری ....»

 Bild könnte enthalten: 4 Personen, Personen, die lachen, Personen, die stehen und Anzug

 

محترم امان الدین جمال ازحزب همبستگی سعادتمند افغانستان ،  ضمن سپاس و بیان همبستگی  و شاد باش بخاطر تدویر کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان گفتند :

« ... قبول کنید که زیاد احساساتی شدیم .کسانی را می بینم که پاک ترین انسان های جامعه هستند .دستان شان به خون آلوده نیست. فکرمیکنم من تازه متولد شده ام . بیایید منسجم شویم و وحدت کنیم .»

در جریان کار کنگره پیام محترم یعقوب حیدری والی کابل عنوانی شرکت کننده گان کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان توسط محترم خیرخواه به خوانش گرفته شد.

( بامداد )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۴۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018