پیام کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان عنوانی مردم افغانستان

این پیام توسط رفیق داکتر فقیری نماینده کنگره از شورای ولایتی هرات ، و نامزد حزب برای انتخابات شورای ملی به خوانش گرفته شد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان شریف وشرافتمند!

حزب ملی ترقی مردم افغانستان که متشکل از فرزندان صدیق ، وطندوست وترقی خواه شما مردم زحمتکش وشریف افغانستا ن می باشند، ازمیان شما و برای شما و بخاطر آرزوهای شما هدفمندانه راه تلاش و مبارزه را پیش گرفته اند، امروز کنگره خود را طورباشکوه در شهر کابل، دایر نمود.

دراین کنگره، وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، درد ها و رنج های شما را که ناشی از جنگ، فقر، بیکاری، عدم حاکمیت  قانون، عدم حق حیات و زنده گی مصوون ، موجودیت مافیای قدرت و دهها آلام دیگر را طی گزارش اساسی شورای مرکزی حزب به کنگره، با ارزیابی دقیق ، همه جانبه ونقادانه، توضیح و بیان گردید.

درکنگره حزب ما خاطر نشان گردید که وضیعت کنونی اقتصادی ، اجتماعی وامنیتی کشور با گذشت هر روز بغرنج تر وپیچیده تر گردیده ،فقر وبیکاری بطورگسترده افزایش می یابد وبنابرعدم توانای وبی برنامه گی دولت ، ادامه وضیعت کنونی کشور نه تنها پاسخگوی خواست ها ونیازهای اساسی جامعه ومردم نیست، بلکه بحران سراسر زنده گی مردم و ملت ما را در لبه خطرناک سقوط مواجه ساخته است .هرروز بر نارضایتی مردم از دولت افزوده شده وفاصله میان ثروتمندان وفقر هر چه بیشتر می گردد و به لشکر تهی دستان و بیکاران افزوده میگردد.

اقتصاد بازار طور لگام گسیخته  و موجودیت زمینه و امکانات بزرگ برای زورمندان مافیایی در داخل نظام ، قدرت وثروت را در دست حلقات محدود درکشور متمرکز ساخته که مسوولیت این همه مشکلات و نابسامانی ها بدوش همین حلقه محدود در دولت بوده است. که درنتیجه دولت فرصت ها و زمان زیادی را از دست داده است.

نقش مردم و نهادهای اجتماعی و سیاسی در تنظیم برنامه های اقتصادی واجتماعی دولت در حداقل قراردارد .با وصف مساعدت میلیارد ها دالر جامعه جهانی با افغانستان وحضور (۱۷) سال جامعه جهانی درافغانستان، بهبود رضایت بخش در اوضاع اقتصادی ، اجتماعی وامنیتی کشورما بوجود نیآمده ، وهنوز هم ناامنی ها، خشونت، جرایم سازمان یافته، تروریزم، تولید ، قاچاق مواد مخدر وفساد گسترده اداری ، درکشور بیداد و قوانین و حقوق مردم گستاخانه و با پررویی پامال میگردد .

این چالش ها توانسته اند موانع بزرگ را در راه ترقی و پیشرفت کشور به وجود آورده ولی با کمال تااسف دولت وجامعه جهانی، برای بر چیدن این موانع ، اراده سیاسی روشن و قاطع ندارند.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان،حزب خلق های زحمتکش کشور بوده وبه همه آنها تعلق دارد، حزب ما از حق خودارادیت سیاسی و اقتصادی ، حاکمیت ملی دفاع ، بهبودی زنده گی اقتصادی واجتماعی جامعه بربنیاد منافع ملی می نماید. واز حقوق و آزادی های دموکراتیک تمام اقشار ولایه های اجتماعی جامعه ، حمایت می نماید.

کنگره حزب ما ازمذاکرات دولت با مخالفین مسلح ، قطع فوری جنگ و توافقات صلح آبرومندانه و بربنیاد منافع ملی که منجر به صلح سراسری ، عادلانه وپایدار ، حفظ  ارزش های قانون اساسی ، ملی، تاریخی ،مدنی ودستاورد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، حاکمیت قانون، تطبیق بلاانحراف آن توسط ارگانهای حراست حقوق شهروندان ، احترام نقش و جایگاه وزین زنان در اجتماع با قاطعیت دفاع مینماید.

حزب ما با اصل دفاع از افغانستان مستقل و منافع آن از حل منازعات منطقه وی از طریق سیاسی وارتقای نقش سازمان ملل متحد در حل پروبلم های جهانی وحفظ بی طرفی مثبت وفعال افغانستان، حمایت می نماید.

کنکره حزب ملی ترقی مردم افغانستان، از نیروهای دفاعی وامنیتی کشورکه در راه دفاع از میهن ومردم ما شجاعانه مبارزه می نمایند وقهرمانی می آفرینند، پشتیبانی قاطع خود را ابراز می نماید.

کنگره حزب ما، ایتلاف ها ، توافقات سیاسی و تنظیمی درکشورکه هدف انها صرف حفظ قدرت وثروت های غیر مشروع وغیرقانونی وکسب امتیاز از وجود دولت ناتوان کشور می باشد ، را به سود حل بحران موجود در کشور ندانسته این گونه ایتلاف ها را حمایت نمی نماید.

کنگره حزب ما، عقب نشینی نیروهای دفاعی کشور را از مناطق دور افتاده وکم جمعیت کشور، قابل قبول ندانسته ؛ واین عقب نشینی ها جز تسلیمی این ساحات به مخالفین دولت و زمینه دادن به فعالیت های تخریبی آنها، چیزی بیش بوده نمی تواند باشد . در آینده از هرگونه جرایم و جنایات بشری و جنگی و سایر واقعیات غیرقابل پیشبینی توسط مخالفین دولت مسوول پاسخگوخواهد بود.

کنگره حزب ما از انتخابات شفاف، عادلانه ، بدون تقلب، بدون مداخله دولت و زورمندان ، حمایت نموده وازحذف نام افراد غاصب ، زورمند و دارای افراد مسلح غیر مسوول ،از لست کاندیدان انتخاباتی توسط کمیسیون شکایات ، حمایت می نماید . پارلمان (خانه ملت ) جای نماینده گان واقعی مردم بوده ومردم باید نماینده گان واقعی خود را به پارلمان بفرستند.تا قوانین عادلانه را به نفع اکثریت مردم تصویب وحکومت مسوول و پاسخ گو را به پارلمان ، ایجاد نمایند.

کنگره حزب ما ازملت و مردم شریف افغانستان، می خواهد تا در انتخابات پارلمانی وشورای های ولسوالی ها ، شرکت مسوولانه نموده ، نه به افراد بلکه به برنامه باید رای بدهند ونسبت به فرزندان و آینده کشور خود احساس مسوولیت نمایند وازاین حق قانونی خود به نفع ترقی وپیشرفت افغانستان عزیز وتامین صلح ، ثبات وامنیت کشور، استفاده لازم نمایند. ما هرگونه تمایلات منفی ارایه رای صرفاٌ برمنبای قوم، زبان ومذهب و بدون درنظرداشت گذشته کاندید، صداقت، توانایی ، جدیت، قابلیت ابتکار را جفا به آرمان های خود، منطقه و ملت خود میدانیم  و خود در حفظ و ادامه حالت رقتبار موجود سهیم میگردیم.

گنگره حزب ما اتحاد، همبسته گی و وحدت ملی تمام اقوام باهم برادر افغانستان را ، که در طول سال ها باهم برادروار زیسته اند تضمین اساسی برای ترقی و انکشاف کشور دانسته ، هرگونه تبعیض و برتری جویی قومی ، محلی ، مذهبی و زبانی در بین ساکنان این کشور افغانستان عزیز را با جدیت و قاطعیت مردود و خیانت ملی به خانه مشترک وغیرقابل تجزیه مردم ما می دانیم .حزب ما وظیفه بزرگ و مسوولیت ملی و وطنی خویش میداند تا در تحکیم وحدت و وفاق ملی استوار قدم گذارد.

کنگره حزب ما را عقیده برآن است که جهل وعقب مانده گی شدید اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دو دشمن بزرگ مردم وکشور ما، بشمار می روند، که مستلزم مبارزه مشترک مردم مان علیه این دو دشمن مشترک می باشد وفقط با مبارزه مشترک و دوامدار مردم ما خواهد بود که این پدیده شوم را نابود نمود.

حزب ما از انکشاف متوازن و تقسیم عادلانه تمام امکانات درمیان ولایات کشور، از بهبود تعلیم وتربیه تحصیلات عالی ومسلکی ، از نهادهای علمی و تحقیقی ، از بهبود زنده گی معلمین، استادان پوهنتون ها وموسسات تحصیلی، ازبهبود نصاب تعلیمی معارف و نهادهای آموزشی ، از بهبود حیات متقاعدین ، سربازان، بریدمنان ،ساتنمنان وافسران، معلولین وبازمانده گان قربانیان جنگ، حمایت می نماید.

کنگره حزب ما ، از همسایگی نیک، حسن همجواری ، روابط دوستانه و متقابلاً مفید ، عدم مداخله درامور داخلی دیگران ازعقد قراردادهای دوجانبه وچند جانبه ، با کشورهای منطقه ، حمایت می نماید.

کنگره حزب ما، درآستانه تجلیل از نودونهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان عزیز، تدویریافت که حزب ما این جشن بزرگ استرداد استقلال وآزادی کشور راکه برهبری شاه امان الله شاه ترقی خواه کشوردر (۲۸) اسد ، به تمام مردم ،  نیروهای ترقی خواه، به تمام نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ومدافعین صدیق مردم وکشور، صمیمانه تبریک وتهنیت می گوید.

کنگره حزب ما باردیگرخاطرنشان می سازد که حزب ملی ترقی مردم افغانستان به همه مردم افغانستان تعلق داشته دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وحفظ منافع ملی کشور، دفاع از ارزش های قانون اساسی و جامعه مدنی را درصدر وظایف خود قرار داده و می دهد ،حمایت فقط تکیه به مردم و خواست های انسانی انها را عامل بزرگ وتضمین کننده پیروزی خود درمبارزه عادلانه برای ازادی، دموکراسی، ترقی وعدالت اجتماعی، می داند .

زنده باد مردم افغانستان!

زنده و پیروزباد حزب ملی ترقی مردم افغانستان !

 

( کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۲۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018