نقش مافیای مخدر جهانی برحمله به فراه


                 
عارف عرفان

افغانستان غزال صید شده ایست که همه لاشخوران وکرگسان وکفتاران وحشی جهان،مستدام برجسم خون آلود آن یورش برده وهمه روزه بخشی از پیکر آنرا به یغما میبرند.
کمترین رخداد ها وحوادث جنایتبار را در افغانستان میتوان سراغ کرد که با انگیزه ها و برنامه های راهبردی جهانی ومنطقه وی ومنافع غارتگرانه استعمار گره نخورده باشد.
یکی از بزرگترین فاکتورهای که افغانستان را به آتش فشان مبدل ساخته وهرسو رودخانه های خون و فوران آتش را براه انداخته است، پهنای بیکران سرزمین تریاک ومواد مخدر در افغانستان است.
برقول آگاهان امور بین المللی،مواد مخدر هلمند، طی چهار دهه اخیرچندین نظام سیاسی را سرنگون نموده است. امروز تجارت هرویین یا«  طلای سفید »جایگاه سومین اقلام تجارتی را درجهان از خود ساخته است.
تهاجم برنامه ریزی شده اخیر بر ولایت فراه ، یکی از نقشه های کلان درآن ولایت بوده که توسط مافیای جهانی مخدر و ارتش اجیر نیابتی آن در کسوت طالبان براه افتید.
به گزارش تازه روزنامه گاردین چاب بریتانیا (۱ ) استان فراه یکی از مهمترین دهلیزگاه قاچاق مواد مخدراست که مرزایران وسرزمین تریاک درهلمند را باهم وصل می نماید.
این روزنامه حول حملات اخیر طالبان بر فراه می نگارد که به تعداد صدها نفر از جنگجویان طالبان مستقر در فراه، هلمند و همسایه گی آن نیمروزبا یکدیگر برای حمله روزسه شنبه در فراه باهم پیوستند.
کسانی که به ساختار شبکه مافیای مخدر و استراتیژی برنامه سازان جنگ نیابتی افغانستان آشنایی دارند، درک می نمایند که این سازمان دربالاترین ارکان رهبری و دفاعی دولت افغانستان حضور فعال داشته ومقدرات جنگ وسیاست را در افغانستان در راستای منافع این سازمان جهنمی مشخص میسازند.
آری ؛ ولایت فراه در دامنه یک تهدید طولانی مدت، به طرز گسترده مورد تهاجم قرارگرفت، ده ها تن ازافسران و سربازان شجاع وطن جان های شیرین شانرا در دفاع از میهن نثار نمودند، شهروندان بی دفاع فراه به خاک وخون غلطید اما ازکمک امضا کننده گان«  توافقنانه امنیتی افغانستان»  وحضور جنگنده های پیشرفته  آن اثری وجود نداشت!
جریان تهاجم احتمالی وآژیرخطربرفراه چنان‌ پرصدا بود که آهنگ آن روزها قبل تا کرانه ها موج میزد،اما فرمانده کاخ و تیم امنیتی و دفاعی او کوچک ترین تجویز دفاعی واکمالاتی را برای جلوگیری ازاین حملات وحشیانه ودفاع از فراه اتخاذ ننمودند.
عدم اتخاذ تدابیر نظامی از طرف سران نظام درراستای رخدادهای فاجعه بار فراه، دستان خونچکان بسیاری را از آستین بیرون نموده وبر پیوند آنها بر سازمان مافیای مخدر جهانی صحه میگذارد.
از یاد نبریم که مقامات نظامی کابل زمانی دست به تدابیر دفاعی زده وبرای اعزام نیروهای کمکی تجویز اتخاذ نمودند که شهر در خون غوطه ورشده ومردمان شهرخود برای دفاع به سنگرها ریختند. 
از قراین برمی آید که مافیای جهانی بخاطر تثبیت نقاط استراتیژیک واستحکام آن به تجهیزات بزرگ نظامی و کمربند بزرگ امنیتی درساحات زرع خشخاش و شاهراه ترافیک مخدر نیازمند میباشد.


سایه تریاک بر سیمای جنگ فراه
به گزارش واشنگتن بلاگ و به نقل از پایگاه نشراتی گلوبال ریسرچ (۲) عواید سالانه از درآمد مواد مخدرافغانستان درامریکا بالغ بر(۲۵۲) میلیارد دالر میگردد. براساس این گزارش، سالانه حدود (۴۱۵) هزارکیلوگرام هرویین از افغانستان عمدتا بوسیله هواپیما ای نظامی به ایالات متحده امریکا صادرمیگردد. دراین گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۸ مبلغ ( ۳۵۲) میلیارد دالر از درآمد پروسس پولشویی بوسیله موسسات مالی امریکا انباشته شد.


معمای فزونبخش زرع خشخاش
به گواهی تاریخ، در آستانه سقوط نظام طالبان درافغانستان میزان تولید تریاک سالانه بالغ بر( ۱۸۵) تن میرسید،اما حالا در زیر کمه های ارتش آمریکا ، مواظبت دایمی غرب وشرکا و زعامت دکتر غنی، این رقم بیش از(۴۸) بار افزایش یافته است.بنا برگزارش وبگاه (Brooking ) که مرکز آن در امریکاست، درسال ۲۰۱۷، کشت خشخاش (کوکنار) درافغانستان به میزان قابل توجهی رسیده و تاثیرات چندجانبه بر این کشور بجاگذاشت.
از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ ترسایی ساحه تحت کشت خشخاش در افغانستان به میزان (۶۳) درصدرشد یافته و به میزان (۳۲۸) هزارهکتار افزایش یافته است. تولید تخمینی تریاک با ۸۷ درصد افزایش به میزان ( ۹۰۰۰) تن رسیده واین رشد در تاریخ افغانستان بی سابقه است. بیش ترین بخش این گسترش در ولایت هلمند ، بزرگترین مرکزتولید تریاک افغانستان ونیرومند ترین پایگاه طالبان اتفاق افتید (۳)
بر اساس این گزارش ولایت هلمند درگستره (۱۴۴) هزارهکتار زمین کشت خشخاش، به تنهایی بیش از سطح تولید در میانمار، دومین تولید کننده عمده مواد مخدردر جهان را احتوا میدارد.
حال با این چشم انداز وحشتناک مادی و گستره جغرافیایی ساحه زرع کوکنارمی توان بر ژرفای نقشه های جنگی واعماق اهداف راهبردی تاراج گرانه که درلای اشک و خون و باروت به نمایش گذاشته میشود و فرزندان بی دفاع مان را چون اژدهای خونخوار می بلعد پی برد.
باید با اشک وخون نوشت که تمام بته های خشخاش درافغانستان با خون بیچاره ترین مردمان افغانستان آبیاری شده واز پول آن برای این بینوایان وجوانان ما تابوت ساخته شده وبرای اسپانسران جنگ،  مخدر ومجریان این برنامه ها قصرهای طلایی ساخته میشود.
حقیقت مسلم است که گروه طالبان از لحاظ سبک ماموریت وهویت سیاسی به مردم افغانستان تعلق نداشته ودرست یک لشکر نیابتی است که ماموریت انهدام افغانستان و مردم آن بدوش آنها سپرده شده است.بی نیاز از گفتار است که این گروه هابه کمک آی اس آی پاکستان، در سایه مواظبت دایمی حکومات حامد کرزی واشرف غنی و حامیان بین المللی شان تجدید حیات یافته و برقلمرو افغانستان چیره گردیدند.
برچسب زدن طالبان وجنایت آنها براقوام سرافرازکشورتوهین بزرگ برتاریخ است.افغانستان را درد مشترک فراگرفته است، و راه درمان آن از گذرگاه اتحاد وهمبسته گی ملی درجغرافیای وطن واحد وتجزیه ناپذیرمیگذرد.مخلوط ساختن خطای دولت ها با رویکرد ملیت ها، اشتباه بزرگ وجبران ناپذیر بوده ورهیابی نسخه این درد جانسوز را دشوار میسازد.
با اندوه بزرگ میتوان خاطرنشان ساخت که جامعه افغانستان درهیچ زمانی ازگذرگاه تاریخ تا این حد منقطب نبوده است.بزرگترین ره آورد دموکراسی غربی برای افغانستان انقطاب ملی است.
اکثر آگاهان جهان معتقد اند که افغانستان یک کشور اشغال شده است، مسلمأ وظیفه دولت ها در بستر سرزمین اشغالی مشخص ومعین بوده وهرگز منافع وهویت ملی وقومی را برنمی تابد.
گاردین گزارش میدهد « جنگجویان طالبان مسلح با تجهیز سلاح های «غنیمتی»  و عینک های« شب بین» به مرکز ولایت فراه واقع درغرب افغانستان دست به تهاجم زده و نیروهای امنیتی و تعدادی از مقامات را به محاصره درآوردند. مقامات محلی گفتند که آنها درعرض چند ساعت درفاصله چند صد متر از فرماندهی پولیس واداره اطلاعاتی قرارداشتند و ایست های بازرسی را در جاده ها، در داخل و خارج از شهر راه اندازی کردند. شورشیان سعی داشتند تا دیگرهمپیمانان ستیزه جو یی خود را از زندان ولایت آزاد نمایند. آنها در تلاش بودند تا وارد زندان شوند.»
برقول این روزنامه" ماه گذشته طالبان آغاز تهاجم بهاری سالیانه خود را اعلام نموده وبطور رسمی تقاضای دولت برای برگزاری برنامه صلح را رد نمودند.
گاردین مینویسد: «با وجود که طالبان قول داده بود که اگرغیرنظامیان » درخانه های خود باقی بمانند و نماز برگزارنمایند آنها را قتل عام و غارت نکنند، اما یک تن از ساکنان محل گفت که جنگجویان، بزرگان و شهروندان فراه را با بهانه ارتباط با دولت و نیروهای امنیتی به قتل رسانیدند.او درحالی فرار، شاهد اجساد بی جان در خیابان های شهر بود و می دید که اعضای خانواده ها بالای اجساد اقارب شان می گریستند. »
آری خواننده عزیز؛
اینست نمایشی غمباری از طاعون تروریستی در کسوت جنگ نیابتی که تاروپود بدنه جامعه ما را درهم پیچانیده وهمه روزه بهترین وجوانترین فرزندان وطن را درکام خود فرو میبرد.
اسپانسران وحامیان این جنگ نیابتی بطرز معجزه آمیز از چنان مهارتی برخوردار اند که توسط مامورین ومجریان شان مردم افغانستان راسرگرم جنگ«  واژه ها »  نموده وخود تمام ثروت های طبیعی ما را با خیال آرام تارج نموده وافغانستان را به جولانگاه اهداف راهبردی وصحرای خون مبدل نمایند.ماهنوز فرصت آنرا داریم تا ازین صفحات خونین تاریخ بیاموزیم کشتی سرنوشت وطن را ازین طوفان ویرانگر بیرون نماییم؛
درودبر همه رزمندگان، شهدا وجانباختگان فراه؛

منابع:

(1*) Guardian،Taliban launch large-scale assault on western Afghan city
Graham-Harrison in London
Tue 15 May 2018 19.43 BST
(*2)global reaserch، Drug War in afghanistan،13/11/2013
(*3)Brooking.edu
Afghanistan’s opium production is through the roof—why Washington shouldn’t overreact
Vanda Felbab-BrownTuesday، Novembe 21'2017

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۸۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018