پیام شادباش  شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

 

هشتم مارچ روز جهانی زن بدون تردید سرآغاز مبارزات دادخواهانه ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی زنان علیه مناسبات اقتصادی و اجتماعی غیرعادلانه  است  که  تاریخ بشری به ناگزیر آن  را در سینه پرادبار خود ثبت کرده است. سالانه میلیون ها انسان در سراسر جهان  این روز را با برپایی جشن ها و یادکرد ها گرامی می دارند.

بدون شک در فرایند مبارزات تاریخی ، پیگیر و سازمان یافته زنان دلیر و زنجیر شکن و جانبداری مردان آزاده  و دادخواه  پیروزی های نیز بهره ای زنان در جهان امروزی گردیده است.

درخت شگو فه های برابری حقوق زنان با مردان در بسا کشورهای پیشرفته جهان باز گردیده است، زنان در اروپا ودر برخی از کشورهای آسیایی زنجنیر سیاه برده گی را شکستانده اند.

مگر در کشورعزیز ما افغانستان  با وجود مبارزه و مقاومت  دلیرانه  و سازمان یافته زنان آزادیخواه  و عدالت پسند در چندین دهه  گذشته ، هنوز هم بانوان افغان روزهای سیاهی را در پیش دارند ، دوران پر ادباری زن ستیزی پس از سقوط حاکمیت دادخواهی در کشور چهره فرسوده و ابله  باران خود را اشکارا ساخته است.نیروهای زن ستیر ، پیورزگرا و ضد دموکراسی و آزادی زن  و زن آزار در کشور گردونه ای سیاسی و اسپ توسن زمانه را با سرکشی و دلیری می رانند.

شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  به این باور است .، که این چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند و جبر تاریخ  بدون تردید آن را در زیر لگد سنگین خود در هم خواهد کوبید ، اما نسل امروزی  بانوان و شاید هم نسل های پسین در این کشاکش اندوهبار زیانمند خواهند شد.که بیگمان سخت کمرشکن  است .

تنها با مبارزات توانمند ، سازمان یافته و با ایستاده گی  پایدار و تجمع متحدانه  گرد سازمان های دادخواه و ترقی پسند و از آن میان در اطراف حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان که یگانه  پایگاه وجایگاه مطمین زنان و بانوان افغانستان است ، می توان  بر این دوران سیاه پر ادبار پیروز شد.

شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  در حالی که هشتم مارچ ، روز جهانی زن را به همه زنان مبارز جهان واز آن میان برای زنان افغانستان شاد وخجسته می خواهد ، آرزو می دارد ، تا روز های سیاه زن ستیزی در کشور به پایان برسد ،  وسپاهیان کفن پوش سیاه جنگ طلب از کشور به دور ریخته شوند و یکبار دیگر آفتاب دادخواهی ، آزادی ، برادری و برابری نمایان گردد. 

بادرود 

 

 کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۸ـ ۰۷۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018