پیام شادباش همایش اروپایی زنان افغانستان به مناسبت هشتم مارچ

 

هشتم مارچ به نام روز همبسته گی   زنان جهان نامگذاری شده است ، این روز سرآغاز مبارزات متشکل سیاسی و اجتماعی  زنان علیه هر نوع بی عدالتی و  تبعیض جنسی است ،  در این روز پرچم همبسته گی به منظور برابری حقوق وشرایط  بهتر کاری و زنده گی آبرومندانه و سالم برای زنان در جهان  برافراشته شد .

سالانه میلیونها انسان در کنار هم در کشورهای مختلف جهان از این روز گرامی داشت می دارند. مبارزه پیگیر و جهانی زنان به منظور برابری حقوق شان به پیشرفت های چشمگیری بهره ای در برخی از کشورهای جهان نایل شده است.همسانی  و برابری حقوق زنان با مردان در بخش های سیاسی ، اجتماعی و حقوقی  فرآیند همین مبارزات است.

علی الرغم بیشتر از صد سال مبارزات پیگیر برای حقوق مساوی زنان دربخش های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوق خانواده گی و دیگر بخش ها ، هنوز هم تبعیض علیه زنان در تمام زمینه ها درجهان پدیدار است .

درکشور جنگ زده ای ما  افغانستان ، زنان با آنکه  در قانون اساسی برخی از حقوق مساوی با مردان را کسب کرده اند ، مگر دولت در برابر حقوق زنان از بی خردی و ناباوری استفاده می کند، هنوزهم زنان در روستاها  و شهر ها  توسط طالبان وحشی و افراطیون عقب گرا سنگسار می شوند. فروش زنان در برابر پول نقد و یا معاوضه با حیوانات در این کشور وجود دارد.  دُره زدن ، قتل های ناموسی ، ازدواج های اجباری  ، عدم دسترسی به تحصیل وکار خارج از منزل،  از عوامل بسیار روشن  واشکار نقض حقوق  زنان درافغانستان است. آزار واذیت زنانی که در بیرون از خانه کار می کنند ویا به آموزش می پردازند، از دیگر دشواری های است که در برابر زنان  افغانستان قرار دارد.

وضع حقوقی زنان درمیان خانواده های افغان در اروپا ، امریکا و استرالیا نیز بهتر از داخل کشور نیست، قتل های ناموسی ، مانع شدن دختران جوان از اشتراک درکارها ی ورزش های همگانی و فرهنگی از دیگر عواملی اند ، که موجب  نقض حقوق زنان و دختران گردیده است.

همایش اروپایی زنان  افغانستان  درحالی که هشتم مارچ روز جهانی  زن را به همه زنان جهان شاد وخجسته می خواهد به این باور است ، که مبارزات متداوم و پیگیر زنان در سراسر جهان   در کشور عزیزما افغانستان  و در میان زنان افغان در اروپا می تواند  به مرور زمان حقوق  حقه زنان را از گیرودار سیاه زن ستیزی برهاند..

تلاش در رهایی زنان از خرافات گسترده ، تلاش برای بهبود زنده گی  زنان افغان در داخل کشور و  مبارزات پیگیر در میان افغان های خارج مرز می تواند به مرور ایام  دامن گسترده بی خردی و زن ستیزی را   زداید..

تا زمانی که زنان با هم متحد نشوند و با مبارزات پیگیر خود درخت سیاه  زقوم زن ستیزی  را از ریشه نکشند  ، به صورت مجانی و رایگان  حقوق حقه زنان در بخش های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، و درآمد مساوی با مردان ، بدست نخواهد آمد.

تشکل  زنان در ساختارهای سیاسی زنان و در سازمان های مبارز واقعی حقوق زنان یگانه راه نجات کشتی درگل مانده حقوق زنان در جهان و در کشور ما افغانستان خواهد بود. 

همایش اروپایی زنان افغانستان که یک ساختار مستقل و وارسته اجتماعی و صنفی زنان  است از همه زنان افغان در اروپا می طلبد تا در تشکل گرد این ساختار، حقوق حقه ای شان را از زن ستیزان سیه دل و بی خرد بدست بیاورند و اجازه ندهند ، تا با تبرزدن ها ، گردن بریدن ها ، ازدواج های اجباری هنوز هم به برده گی کشانیده شوند.

 شما می توانید با مبارزات پیگیر تان در ساختار این همایش از حقوق مساوی کار و دریافت مزد مساوی در پرتو قانون اساسی کشورهای اروپایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوید 

زنده باد هشتم مارچ  روز جهانی زن ! 

زنده باد ساختارهای سیاسی دادخواه ومبارز حقوق زنان در داخل کشور!  

پیروز باد همایش اروپایی زنان افغانستان!

( همایش اروپایی زنان افغانستان)

 

 بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۷۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018