میرمحمد شاه رفیعی

افغانستان عزیز در شرایط خاص ، بغرنج و مملو از حوادث و رویدادهای غیرمترقبه قرار دارد. درمقابل ترقی خواهان دادخواه و فرزندان صدیق میهن صدها دشمن با لباس های رنگین آموزش دیده با مکر وتزویر و امکانات وسیع مادی ومعنوی قرار دارند.مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که درمقابل هریک از روشنفکران مترقی و پیشآهنگ نهضت مردمی حداقل هشتاد تن از افراد و عناصر مخالف قرار دارد.

درکشورما جهل ، تعصب ،افراطیت واختناق و نیز بی اعتمادی و پراگنده گی بی پیشینه نیروهای مردمی، موجود است. فساد اداری لجام گسیخته ، دامن زدن به اختلافات قومی ـ مذهبی و سمتی؛ و سوق مردم ونیروهای جوان به سوی اعتیاد، قاچاق و زراندوزی و ایجاد روحیه بی تفاوتی ، سازش و تسلیم طلبی دربرابر قدرت های محلی و اداری فضای تحول وسالم اندیشی وتفکرعلمی و واقع بینی را محدود و دشوار ساخته است.

درچنین شرایط اتخاذ موضع گیری های سیاسی مشخص که بتواند توافق و همسویی همه نیروها و افراد خبیر و آگاه کشور را بدست آورد غیرممکن و دشوار می باشد.طورخاص تفاهم و همسویی با آنانی که حداقل یک ربع قرن دور از میهن و درفضای باز سیاسی کشورهای اروپایی و امریکایی  و در شهرهای توسعه یافته  با ناز و نعمت شاهانه زنده گی کرده اند دشوار ومشکل می باشد؛  و دشوارتر با آنانی که با سازش های غیراصوی با نیروهای دولتی و قدرت های مادی امتیازات و جایگاهی را کسب کرده اند.

نباید فراموش کنیم که آنانی که باهویت دادخواهانه و سابقه سیاسی مبارزات ضداستبداد، ارتجاع وتروریزم وخشونت هم اکنون درکشور زنده گی دارند وتلاش صادقانه می نمایند تا نیروهای مردم وشخصیت های سیاسی دادخواه و وطندوست در صفوف سازمان های سیاسی مترقی و سازمان های اجتماعی تحول طلب متشکل گردند و درساحه ارتقای سطح آگاهی مردم ؛ و تفکر سالم وعلمی جوانان مبارزه می نمایند و دراین راه از کوچکترین امکانات ( ولو ظاهر شدن چند دقیقه ای دریک برنامه تلویزونی ) استفاده اعظمی می نمایند همه گان قابل تمجید و ستایش هستند ؛ در صورتی که این افراد غرور وافتخارات گذشته شان را حفظ و در لجن زار فساد اداری وتعصبات قومی ـ مذهبی امروزی آلوده نگردیده باشند.

عده ای ازاین سازمان های موجود درکشوربا افتخار داشتن سابقه سیاسی- مبارزاتی عناصرمتشکله و شان و فعالیت سیاسی طی هفده  سال اخیر دستآوردهای چشمگیر و قابل لمس دارند که ازجمله می توان به حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تماس گرفت.

این حزب با داشتن تجارب لازم مبارزات سیاسی درشرایط موجود و فعالیت های چشمگیر رسانه ای، تبلیغاتی- فرهنگی و تشکیلات منسجم در میان مردم و جامعه جایگاه رفیع و قابل لمسی را بدست آورده است.

این حزب بنا به اعتراف دوستان و دشمنانش به هیچ  یک از نیروهای بیرونی و داخلی کشور به شمول مقامات دولتی درتبانی وسازش قرار نداشته ؛ و یگانه حزبی هست که به تمام اقوام و مذاهب کشورتعلق دارد. تماس و ارتباط این حزب با ادارات دولتی و نهادهای اجتماعی همچو سازمان مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات ، وکلای پارلمان، رسانه ها  و نیز با اداره ی احزاب سیاسی دراداره امور ریاست جمهوری برمبنای روابط کاری دیپلوماتیک و اداری اصول مند بوده و بنابه درخواست و ضرورت های موجود صورت می گیرد . حزب ما درگذشته از انتخابات آزاد و طبق خواست و اراده مردم دفاع کرده و اشتراک اش در انتخابات ریاست جمهوری برمبنای تصمیم جمعی و درحمایت از انتقال سیاسی مسالمت آمیز قدرت و درمخالفت با شعارها و اهداف نیروهای افراطی، متحجر و تروریستی و حامیان ها تنظیم گردیده بود.

ما یقین و باورکامل داریم که عده ای از افراد باداشتن سابقه درخشان سیاسی بنا بر دوری از کشور و عدم آگاهی همه جانبه از شرایط موجود ؛ وعده ی دیگر بنا بر اهداف خاصی که نزد خویش دارند درصدد شایعه پراگنی و اتهام زنی های بی مورد برعلیه این حزب و رهبری آن بوده؛  و تلاش دارند تا ازتشکل و توسعه پایگاه این حزب مردمی و ترقی خواه کشور جلوگیری نمایند و با بهانه گیری های محتلف در پروسه عظیم میهنی ومبارزه در راه اعمار و بازسازی این کشور ویران شده مزاحمت ایجاد کرده ؛ و یا صفوف جداگانه را طبق منافع شخصی و جناحی خویش تشکیل دهند.

بنابر شناخت وباوری که من نسبت به  رفقا و همرزمان عزیز خود دارم ، همه ایی ما حاضر به دیالوگ و مشاوره درجهت رسیدن به تفاهم با رفقایی که پابند اصول و موازین مبارزاتی جنبش دادخواهانه کشور باشند هستیم ؛ و هرنوع سوال و سوتفاهمی اگر موجود باشد در فضای حسن تفاهم و رفیقانه ازمیان برداریم. اما برای آنانی که  ناجوانمردنه به شایعه پراگنی ، اختلاف اندازی و مطرح سازی های فیسبوکی دست یازیده ؛ و خود را عالم دهر و عقل کل وانمود ساخته ،افغانستان را از سواحل دریای سیاه وقصرهای مرمرین اروپا مشاهده نمایند جزآنکه خیر و بهبود آینده خودشان ونسل اروپایی شان را آرزو نماییم چیز دیگری برای گفتن نداریم.

به مقام و شخصیت رفقایی که باوجود دوری از میهن و زنده گی درکشورهای پیشرفته ومتمدن جهان با همه سرگردانی ها و مشکلاتی که  در زنده گی غربت دارند تا هنوز رنج ومصایب موجود درکشور شان را فراموش نکرده اند و این همه مصایب و مشکلات ما را با گوشت و پوست شان لمس می کنند شخص خودم سرتعظیم و احترام فرو میآورم و ازمشوره های سودمند، رهنمایی های سازنده رفیقانه و سایر کمک های مادی ومعنوی شان اظهار سپاس می نمایم.

رفقای همرزم وبا احساس ما این فرزندان اصیل میهن ما درهرگوشه ای از جهان که باشند با رفقای دلیر وهمرزم شان در جاده های مرگ وانتحار کابل ، دشت های خون آلود هلمند، کوهپایه های هندوکش بیدار ، قله های پامیر و سواحل دریاهای مست وخروشان کنر، هریرود ، مرغاب و آمو همه یکسان فکر می کنند و تصمیم رفیقانه مشترک می گیرند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۹۰۹