بازگشت همه بسوی اوست:

فامیلهای داکتر قاسم" کاظم "در المان  هالند، لندن وافغانستان با اندوه و درد فراوان به اطلاع همه دوستان میرسانندکه بابک"کاظم"  جوان 27ساله متولد جون سال 1985م درشهر کابل ومحصل سال دوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن کشورشاهی هالند به روز 5 شنبه 31 جنوری 2013م به رحمت حق پیوست.(انالله وانا الیه راجعون)جایش بهشت روحش شاد وروانش گرامی باد.

اعلان فوتی

پوهنمل دوکتورقاسم"کاظم"سابق استاد انستیتوت طب دولتی کابل پدر، مومنه" کاظم" مادر،روزبه "کاظم" وکیل مدافع در شهرداری(رایس وایک)شهر دن آگ هالند، دوکتور سیامک"کاظم"متخصص امراض سرطانی در شفاخانه شهرلایدن،داریوش"کاظم"محصل انجنیری تخنیک برادران. حاجی ابراهیم "کاظم"سابق نماینده آریانا در لندن ، انجنیر دستگیر"کاظم" و ظاهر"کاظم" کاکاها. نورعلی احمد،صمد علی، حسین علی،وفیروزعلی ماماها. سا "کاظم" و بهشته "کاظم" محصل سال سوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن خانمهای برادران.

نسبت وفات بابک "کاظم" محصل سال دوم فاکولته حقوق یونیورستی شهر لایدن کشور هالند به اطلا ع دوستان وعزیزان میرسانند که جنازه به روزشنبه مورخ 2  فبروری از ساعت15/9 الی  11 قبل از ظهربه آدرس ذیل به خاک سپرده میشود.

Merbloemhof
Buytenparklaan (1)
2717-AX
Zoetermeer

فاتحه مردانه و زنانه در همان روزاز ساعت (1) الی (3) بعد از ظهردر مسجد(علی)    و اقع شهر(دنهاگ) به آ درس ذیل گرفته میشود.

Tel: 0031628330544
Tel: 0031618883909

Ali
Mient (199 A)
2564-KL
Den Haag

 

ازسهم گیری همه ی دوستان درمراسم خاک سپاری وفاتحه قبلا اظهار سپاسگزاری مینمایم.