پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

با اندوه فراوان ازمرگ نابهنگام و زودرس حمید حسین ساحل ، فرزند رفیق هادی جنگیالی بشرمل اطلاع حاصل نمودیم.

بدین وسیله مراتب تاثرات عمیق خود را خدمت رفیق گرانقدر دوکتورمرتضی کیوان و خانواده سوگوار بشرمل ابراز نموده، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینمایم .

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۴۰۸

 Copyright ©bamdaad 2023