پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با کمال تاثراطلاع حاصل نمودیم که خشوی محترم رفیق انجنیر امین پرتوعضو بیروی اجراییه و دارلانشا حزب آبادی افعانستان درکابل جهان فانی را پدرود گفتند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان خود را در این اندوه خانواده رفیق پرتوعزیز شریک دانسته به این مناسبت تاثرات عمیق خو یش را ابراز نموده،  برای بی بی حاجی خلدبرین و برای بازمانده گان صبر جمیل آرزو مینماید.
با تقدیم احترام


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۲۶۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023