پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 با درد و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق سیدمیرحسین شاه احمدیار ازجمله رفقای عزیز ومهربان ما دنیای فانی را وداع و به ابدیت پیوست .

روانش شاد باد!

 کمیته اجرایبه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تسلیت قلبی خویش را به فامیل محترم شان ، اقارب ، دوستان و رفقا ابراز داشته ، برایشان صبر و شكیبایی آرزو مینماید.

یاد وخاطرات رفیق احمدیار مانده گار باد !

بااحترام

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۸۰۱

Copyright ©bamdaad 2021