پیام تسلیت اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان از خبر وفات مرحومه  همشیره  بزرگوار رفقای گرانقدر یاسین صادقی ، نسیم  صادقی و ناصر صادقی  اطلاع حاصل نمودیم .

بدینوسیله به رفقای محترم ، اعضای فامیل متوفا ، رفقای گرامی همایون صادقی برادر زاده ، انجنیر شریف رفیق ، بشیر رفیق ، بصیر رفیق و نثار رفیق پسران کاکای مرحومه ، اقارب و دوستان متوفا تسلیت عرض نموده و خویشتن را دراین غم شریک دانسته ، برای شان صبر وشکیبایی آرزو مینمایم.

روح مرحومه مغفوره  شاد باد!

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند  حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۶۰۱

Copyright ©bamdaad 2021