پیام تسلیت شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان
بمناسبت درگذشت رفیق پرت پال سنگ!


با دریغ و درد از درگذشت رفیق پرت پال عضو حزب آبادی افغانستان و یکی از رهروان راه دادخواهانه و ترقیخواهانه کشور با خبر شدیم.

این ضایعه را به خانوداه مرحومی ،رفقای حزب آبادی افغانستان و دوستان و خویشاوندان شان بدینوسیله تسلیت عرض مینماییم.
روحش شاد و راهش پر راهرو!


دیپلوم انجنیر ضیاالحق مومنی
رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۲۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2021