پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

باانده فراوان اطلاع حاصل کردیم که رفیق پرت پال سنگه یکی از رهروان صدیق نهضت ترقی خواه افغانستان ؛ مبارز پیگیر ووفادار به داعیه ء نهصت داد خواهی کشور با کاروان جاودانگان وبه ابدیت پیوسته است . شورای اروپایی ؛ درحالیکه  رحلت نا به هنگام  زنده یاد پرت پال سنگه را درامر مبارزات ترقی خواهانه یک ضایعه بزرگ پنداشته ؛ برای خانواده ؛ بستگان ؛ دوستان ورفقای  مرحومی ؛ صبر وشکیبایی ارزو می برد .   روحش شاد ویادش گرامی باد .

     داکتر حبیب منگل

رییس شورای ارروپایی حزب آبادی افغانستان