پیام تسلیت شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد و اندوه عمیق اطلاع حاصل نمودیم كه رفیق محترم جنرال اركانحرب طاووس وردک ، شخصیت فرهیخته ومبارز خسته گی ناپذیر و عدالتخواه ، ازجمله نظامیان برجسته اردوی جمهوری دموكراتیک افغانستان نسبت مریضی كه عاید حال شان بود جهان فانی را وداع  گفته و به ابدیت پیوست .

روح شان شاد ، یاد و خاطرش گرامی باد !

 شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت و غمشریكی خویش را به فامیل محترم شان ، رفقا و دوستان ابراز داشته ، صبر و شكیبایی برای شان آرزو مینماید .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۴ـ ۱۱۰۱

Copyright ©bamdaad 2021