پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان


 

با درد واندوه عمیق اطلاع حاصل کردیم که رفیق پرت پال سنگ ، مبارز راستین و پیگر حزب ما وعضوجنبش مترقی جوانان کشور در بین ما نیست ، جهان فا نی را وداع  ، وبه ابدیت پیوست.

رفیق پرت پال سنگ اضافه ازنیم قرن عمراش را وقف مبازه درراه تحقق آرمان ملت مظلوم و زحمتکش نموده ، با بیعدالتی ها رزمیده ، و درتاسیس انجمن های جوانان اهل هنود نقش بسزایی ادا کرده است . رفیق پرت پال سنگ مبارزمتین ، استوار، پیگیر، صمیمی و خوش قلب بود .

 شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بدینوسیله مراتب تسلیت وغمشریکی خویش را به فامیل وخانواده محترم و داغدیده رفیق پرت پال سنگ ، رفقا و دوستان ابراز داشته ، برای شان صبر و شکیبایی آرزو مینماید .

رفیق پرت پال، روانت شاد !

یاد وخاطرات بما مانده گاراست .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۱۰۱

Copyright ©bamdaad 2021