پیام تسلیت شورای کشورهالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق ارجمند پرت پال سنگ

 

با عالم اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق ارجمند پرت پال سنگ درکشورانگلستان درگذشت.

رفیق پرت پال یک شخصیت فرزانه و یک حزبی شجاع و وفادار به آرمانهای حزبش بود.

 بخاطر این غم بزرگ به فامیل مذکور، اعضای حزب آبادی افغانستان، رفقا و بازمانده گان شان اظهار تسلیت نموده، ودرغم شان خویشتن را شریک میدانیم .

روح و روان این رفیق محبوب ما شاد و یادش جاویدان باد!

 

محمد سرور زهتاب

 رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2021