پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات رفیق انجینر

امان الله استوار دیپلومات سابق دولت جمهوری افغانستان !

 

خاطرات شان گرامی باد !

با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق استوار یکی از راهیان تحقق راه عدالت اجتماعی ویکی از رهبران جنبش دموکراتیک کشور نسبت مریضی که داشتند در کشور هالند به حق پیوستند.

ایشان از سال ۱۳۴۴ به بعد به جنبش ترقیخواهانه پیوستند و در سال ۱۳۴۸ منحیث یکی از رهبران « گروه کار » که یک سازمان انقلابی و رفیق بود فعالیت داشتند.

بعد از تحول شش جدی‌۱۳۵۸ ایشان در اپارات کمیته مرکزی حزب عضویت شعبه ای تشکیلات مرکزی را داشتند.

رفیق استوار بعدا منحیث سفیر افغانستان در کشور بلغاریه اجرای وظیفه می نمودند.

روحشان شاد باد!

به فامیل محترم شان و جمع همفکران شان عرض تسلیت داریم.

 

دکتورحبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2020