پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

با دریغ واندوه بی پایان خبر وفات مرحوم ومغفور نجیب رستگار شخصیت فرهنگی ، آهنگساز ، نقاش ، شاعر ، نویسنده و یکی از فعالین موثر و توانا در سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان در زمان حاکمیت دولت جمهوری دموکراتیک افغانسان را دریافت نمودیم .

بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را به خانم دلسوز و مهربان شان لولا رستگار ، پسرانش بابک جان و بارک جان رستگار، برادرانش حشمت رستگار ،فرید رستگار و وحید رستگار ، بانو وجیهه رستگار و دیگر اعضای فامیل ، جامعه فرهنگی کشور، اقارب ، دوستان و رفقای آن مرحوم ابراز نموده ، به بازمانده گان صبر جمیل وتحمل  آرزو مینماییم .

روحش شاد وکارنامه های مردمی اش مانده گار باد!

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2020