پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه بی پایان خبر وفات مرحومه شفیقه آصفی خواهر بزرگوار رفیق گرانقدر سهیلا جان زحمت عضو شورای کشوری هالند وعضو بیروی اجراییه شورای اروپایی ح ا حزب آبادی افغانستان  را دریافت نمودیم . بدینوسیله به نماینده گی از رفقای شورای کشوری هالند عمیق ترین تاثرات خویش را به این مناسبت ابراز کرده به رفقای گران ارج سهیلا جان زحمت ، رفیق داود مازیار، رفیق زهیر آصفی ، رفیق مصطفی کمال ، رفیق باتور آصفی، رفیق فاروق آصفی ، رفیق هاشم زحمت و باقی اعضای فامیل های غمدیده ، دوستان و اقارب متوفای مغفور بعرض رسانیده ، و به ایشان تحمل و شکیبایی همیشه گی خواسته و خویشتن را در این غم بزرگ شریک میدانیم .

روح آن رفته عزیز شاد وآرام باد!

 

محمد سرور زهتاب

ریيس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۸۰۸

 

 Copyright ©bamdaad 2020