پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که خسربره رفیق فاروق پاسدار در اثر مریضی که داشتند داعی اجل را لبیک گفته است .

روح شان شاد باد!

بدینوسیله اعضای شورای کشوری ، و کمیته اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان، تسلیت قلبی شانرا به رفیق پاسدارعزیزعضو شورای کشوری المان وعضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، فامیل محترم ، دوستان واقارب شان ابراز داشته ، و از خداوند متعال برای شان صبر جمیل و برای متوفا فرودس برین آرزومند است .

باحترام

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۰۷۰۷

 

 Copyright ©bamdaad 2020