پیام همدردی شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

اعضا و رهبری سازمان حزبی حزب ابادی درکشور سویدن مراتب عمیق غمشریکی وهمدری شان را نسبت درگذشت رفیق جبار سیلاب یکی از افسران شایسته افغانستان خدمت رفیق سلیم سلیمی رییس کشوری حزب آبادی افغانستان در کشورسویس ابراز میدارند ودر هر نوع شرایط در کنار محترم سلیمی بوده ، غم وانده شان را غم وانده خویش دانسته ضمن تسلیت به فامیل اقارب وبازمانده گان رفیق سیلاب برای آرامی روح شان دعا نموده از خداوند منان میخواهند تا بهشت برین نصیب رفیق سیلاب بگرداند .

با حرمت بی پایان

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۰۱۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020