پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با نهایت تاثر و اندوه خبرغم‌ انگیز درگذشت رفیق جبار سیلاب یکی از افسران  پیشین ریاست جمهوری کشور را بدست آوردیم .

رفیق سیلاب منحیث یک افسر مردمدوست و دادخواه عمربا برکت خود را در راه  دفاع  از مردم و میهن صرف نمود.

درچنین لحظات دشوار مراتب غمشریکی و همدردی خود را به بسته گان مکرم رفیق جبار سیلاب، بویژه رفیق گرانقدر سلیم سلیمی رییس شورای کشوری سوییس حزب آبادی افغانستان ، بازمانده گان  و رهروان جنبش دادخواهی کشور ابراز نموده ، روح بلندش را قرین رحمت  و یادش را گرامی میخواهیم.

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۸۰۶

 

 Copyright ©bamdaad 2020