پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با تاثر و اندوه بی پایان از وفات نابهنگام رفیق جبارجان سیلاب یکی از افسران شجاع  و وطنپرست گارد ریاست جمهوری و همشیره زاده رفیق گرانقدر سلیم سلیمی رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان اطلاع گحاصل نمودیم .

بدینوسیله به رفیق سلیمی محترم ، فامیل عزیز شان ، رفقای همرزم و جمیع دوستان واقارب متوفا این

غم بزرگ را تسلیت عرض نموده ، صبر جمیل وتحمل همیشه گی برای ایشان آرزومندیم .

روح  آن رفته گرامی شاد باد !

 

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۲۸۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020