پیام تسلیت کمیته اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که محترم دگروال صاحب سید وحید الدین امین ، کاکای رفیق سید صلاح الدین امین، عضو شورای کشوری المان و مسوول شعبه کار با نهادهای اجتماعی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان در امریکا وفات نموده اند.

بدینوسیله مراتب تسلیت قلبی خویش را به فامیل های محترم شان و رفیق ارجمند سید صلاح الدین ، اقارب و دوستان شان ابراز داشته ، و برای شان صبر جمیل آرزومندیم .

 

با احترام

عبدالاحـد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۳۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020