پیام تسلیت وغم شریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان 

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که طی چند روز دو همشیره زاده و خواهر رفیق رجب علی کاظمی عضو شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان  در دیار مسافرت و دور از میهن در کشور پاکستان نسبت مریضی که عاید حالشان بود وفات نمودند.

انا الله و انا الیه راجعون 

شورای اروپایی اروپایی حزب آبادی افغانستان بدینوسیله ، مراتب تسلیت عمیق و غم شریکی خودرا به فامیل محترم کاظمی اقارب،دوستان  وشخص رفیق معزز رجب علی کاظمی ابراز نموده به مرحومین بهشت برین آرزو می نماییم.

 

دوکتور حبیب  منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۰۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020