پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم در روزهای اخیر دوهمشیره زاده ، و خواهر رفیق رجب علی کاظمی عضو کمیته ایالتی هامبورگ ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان در دیارمسافرت و دور از میهن در کشور پاکستان نسبت مریضی که عاید حالشان بود وفات نموده اند.

هیات اجراییه و شورای کشوری شورای المان حزب آبادی افغانستان بدینوسیله ، مراتب تسلیت عمیق و غمشریکی خود را به رفیق رجب علی کاظمی عزیز، فامیل محترم کاظمی ، اقارب، دوستان  ابراز داشته،  وبرای شان صبر جمیل آرومند است .

با احترام

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب ابادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۵ـ ۱۹۰۶

 

 Copyright ©bamdaad 2020