پیام تسلیت وغمشریکی کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان

با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که الیوم مورخ۲۲ جوزای ۱۳۹۹ رفیق سید محمد مل عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان یکی از پیشکسوتان سازمان دموکراتیک جوانان وقت ، نسبت مریضی که از چندی بدین سو عاید حالش گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته وبه ابدیت پیوست. بیروی اجراییه کمیته حزبی و تمام اعضای حزب درشهر کابل مراتب تسلیت وغمشریکی شانرا به رهبری و اعضای حزب آبادی افغانستان، فامیل ،اقارب ، دوستان وعلاقمندان مرحومی ابراز داشته جایگاه مرحومی را بهشت برین ، روحش را شاد،  ویاد خاطرات اش را گرامی می دارد.

شعبه تبلیغ وآموزش سیاسی
کمیته حزبی شهرکابل

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۱۲۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020