پیام همدردی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان 

 

با اندوه و تاثر فراوان از وفات مرحومه مغفوره خواهر رفقای گرانقدر داکتر حبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان ، رفیق ولی منگل مسوول تبلیغ وآموزش شورای کشوری هالند ، رفیق هاشم منگل و خیاشنه رفیق صلاح الدین چهاردهی وال عضو شورای کشوری هالند اطلاع حاصل نمودیم .

بدینوسیله مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به این غم بزرگ ابراز داشته ، به رفقای محترم ، جمیع اعضای فامیل واقارب متوفا شکیبایی ، تحمل و صبر جمیل آرزومندیم .

روح آن رفته عزیز شاد و آرام باد!

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۰۶۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020