پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با درد واندوه فراوان خبر وفات والده رفیق گرامی انجنیر صلاح الدین چهاردهی وال عضو شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان را دریافت نمودیم ، بدینوسیله به رفیق چهاردهی وال عزیز ، جمیع اعضای فامیل و دوستان آن مرحومه عرض تسلیت نموده ، روح آن رفته گرانقدر را شاد و آرام خواسته ، و به بازمانده گان ایشان صبر جمیل استدعا می نمایم .

خدایش بیامرزد !

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۲ـ ۰۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2020