پیام کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زن مبارز وشجاع خانم ثریا پرلیکا

 

یکی از بهترین های جنبش زن ، قهرمان زن مبارز، نستوه وپیشکسوت جنبش دادخواهی ودموکراتیک افغانستان بانو ثریا پرلیکا به ابدیت پیوست واینبار جنبش دموکراتیک وملی کشور وجنبش دموکراتیک زنان افغانستان فرزند فرهیخته ،دلیر، دلسوز ومهربان خود را ازدست داد .

بدین مناسبت کمیته حزبی رهبری المان حزب آبادی افغانستان با ابرازغمشریکی، اندوه فراوان وتاثرات عمیق  برفقای عزیز ،خانواده نجیب و بازمانده گان مرحومه تسلیت گفته ، وبرای آنها صبر جمیل آرزو میکند.

خانم ثریا پرلیکا یکی از مبارزین دلیر، شجاع و فرهیخته زنی بود که بیشترین دوران زنده گی وعمر خود را بخاطر ترقی وسعادت مردمش و نجات زنان وقف نموده است .

یادش گرامی ، نامش جاودان و روانش شاد .

بااحترام

عبدالاحد شفیعی

رییس کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۳ـ ۲۹۱۲

Copyright ©bamdaad 2019