پیام تسلیت هیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

با درد واندوه فراوان  اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت مبارز و نستوه جنبش چپ کشور، شادروان  رفیق امان مهرورز جهان فانی را وداع گفته وبه ابدیت پیوسته است.

بدین وسیله به نماینده گی ازهیات رهبری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان، مراتب تسلیت وغمشریکی خود را به خانم ، فرزندان وسایراعضای خانواده سوگوارشان ابراز نموده ، برای شان صبر وشکیبایی آرزو دارم .

ما خود را دراین غم و اندوه جانگداز شریک دانسته، روح و روان رفیق امان مهروزرا شاد ، و خدمات فراموش ناشدنی اش در راه تحقق آرمانهای والای عدالت اجتماعی درکشور را گرامی وعزیز میداریم.

باحرمت فراوان

احد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۵۱۲

Copyright ©bamdaad 2019