پیام تسلیت همایش اروپایی زنان افغانستان
به مناسبت درگذشت بانو ثریا پرلیکا یکی از پیشگامان نهضت داد خواهی زنان کشور


با تاسف و اند‌وه فروان اطلاع حاصل نمودیم که بانو ثریا پرلیکا یکی از بنیانگذاران پیشتاز سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ومبارز خستگی ناپذیر راه آرمان‌ های بزرگ مردم زحمتکش کشور در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود چشم از جهان پوشیده وبه جاودانه گان پیوست .
روانش شاد، یاد خاطره اش جاودانه باد
زنده یاد بانو ثریا پرلیکا مبارز نستوه ، از اولین آموزگاران جنبش آزادی خواهی زنان سرسپرده راه مبارزه حق برباطل بوده ودر دشوار ترین شرایط زنده گی بحیث حامی ومدد گار زنان در کنار کتله وسیع زنان آگاه ومبارز میهن ایستاده وبا ایمان راسخ واستوار، دلیرانه بخاطر تامین برابری حقوق وآزادی های برحق زنان محروم جامعه ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزیده و سراپای زنده گی خود را در راه سعادت وبهروزی زنان کشور وقف نمود . و دراین امر خطیر پیوسته مشکلات را پشت سرگذاشته ودرگستره فعالیت های داد خواهانه خویش افتخارات بزرگی را نصیب گردید .
همایش اروپایی زنان افغانستان بمثابه حامی ‌وادامه دهنده میراث گرانب های نهضت عدالت خواهی زنان افغانستان در گذشت بانو ثریا پرلیکا را در این مقطع حساس زمانی یک ضایعه بزرگ ‌و جبران ناپذیر درنهضت داد خواهی زنان مبارز کشور دانسته و تسلیت عمیق خود را به اعضای خانواده ، دوستان و راهیان پر افتخار نهضت آزادی خواهی زنان زحمتکش کشور ابراز میدارد .
روانش شاد ، یادش گرامی وخاطرات کار و مبارزاتش جاودانه باد .

هیات رهبری همایش اروپایی زنان افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۳ـ ۲۳۱۲

Copyright ©bamdaad 2019