پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دگروال حاجی محمد روشان، یکتن ازافسران وطنپرست وسابقه دار، قوماندان پوهنځی هوایی و رییس پیشین ارکان وزارت دفاع جمهوری افغانستان ، خسر رفیق  ذبیح الله مستنمدی رییس شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان چشم ازجهان پوشیده و به جاودانه گی پیوسته است.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان نبود فزیکی این افسروطنپرست را ضایعه بزرگ دانسته و خود را دراین غم شریک میداند.

برای رفیق مستمندی عزیز، خانواده و بازمانده گان آن مرحومی صبر وشکیبایی آرزو نموده ، یاد این فرزند خدمتگار وطن را گرامی میخواهیم.

بادرود

دوکتورحبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۰۷۱۰

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019