پیام همدردی و تسلیت

 

با تاثرعمیق خبر درگذشت محترم غلام صدیق محسن زاده  شخصیت علم پرور و نیکنام ، کارمند سابقه دار وزارت معارف، و کاکای رفقای ارجمند دپیلیوم انجینیرعمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی  و رفیق داکتر اسد محسن زاده عضو شورای مرکزی حزب و مدیرمسوول سایت بامداد را بدست آوردیم.

بدینوسیله ازنام شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان مراتب غم شریکی خود را خدمت رفقای ارجمند و خانواده سوگوارمحسن زاده ابراز نموده ، برای متوفا روح شاد و بهشت برین، و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو میکنیم.

باحرمت فراوان

 

افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۵ـ ۲۳۰۹

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 

Copyright ©bamdaad 2019