پیام همدردی و غمشریکی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف و اندوه اطلاع یافتیم که شخصیت معارف پرور و معزز ، جناب غلام صدیق محسن زاده  کاکای گرامی رفقای ارجمند دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و پوهنمل داکتراسد محسن زاده مدیرمسوول سایت بامداد چشم از جهان پوشیده و به جاودانه گی پیوسته است .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان نبود فزیکی این فرزانه مرد را ضایعه بزرگ دانسته و خود را در این غم جانکاه شریک میداند . با ابراز تسلیت عمیق به همه اعضای خانواده گرانقدر محسن زاده  ، دوستان و وابستگان شان روح متوفا را شاد میخواهیم و یادش را گرامی میداریم .

بهشت برین جایش باد !

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۱۰۹

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019