بازگشت همه به سوی اوست

اعلان فوتی


محمد کریم حنیف طهماس و دکتر احمد فرید طهماس برادران،
رونا طهماس و روگل طهماس قطبی خواهران،
سیده حنیف طهماس خانم برادر،
سید ضیاالدین قطبی شوهر خواهر،
شاپور شکسته طهماس، مسعود حنیف زراب و توران شاه بهار برادرزاده ها،
مصطفی کمال و نبیل طهماس خواهر زاده ها،
نسبت وفات محمد رحیم طهماس سابق دکتر دندان به اطلاع دوستان می رسانند که
نماز جنازه و مراسم تدفين به ساعت ( ١٢ ) ظهر روز پنج شنبه ( ٢۵ ) همین ماه در حظیره مسلمانان به آدرس ذیل انجام میابد
فاتحه مردانه و زنانه بعد از ظهر همانروز از ساعت دو تا چهار در تالار (کرسکه) برگزار ميگردد.

آدرس مراسم تدفين:
Kerkhoflaa
6163 TJ Geleen

آدرس مراسم فاتحه:
Het kirkske
Heidestraat 5
6163 JA Geleen

تيلفونهاي تماس :
0031629999991
0031649242536

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۵ـ ۲۴۰۴