پیام تسلیت شورای سرتاسری حزب آبادی افغانستان در روسیه  فدراتیف


با تاثر و تالم فروان اطلاع حاصل نمودیم كه همشیره تورن جنرال عبدالستار سابق قوماندان پوهنتون نظامی أفغانستان ،عمه محترمه رفیق محمد آصف عمری عضوشورای سرتاسری حزب آبادی أفغانستان در فدراتیف روسیه ، و رییس اتحادیه اجتماعی افغان ها در بازارسدوود ، جان به حق سپرده است .

شورای سرتاسری حزب آبادی افغانستان  در روسیه فدراتیف درحالی كهه دراین مصیبت عظیم خود را شریک  دانسته ، برای متوفا بهشت برین،  وبرای بازماند] گان شان صبرجمیل از خداوند متعال استدعا می نماید .


شورای رهبری حزب آبادی افغانستان در روسیه  فدراتیف

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۱۰۲