پیام تسلیت وغم شریکی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستانبا تاسف وتالم بی پایان اگاهی حاصل نمودیم ،که رفیق دوکتور سید محمد تینگار عضوبیروی اجراییه شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان پدرودحیات گفته به ابدیت پیوسته است.

نسبت این حادثه غم انگیز ،از ژرفای قلب به نماینده گی از شورای کشوری المان وهیات رهبری آن، تسلیت خود را به خانواده شادروان تینگار و رفقای همرزم خویش تقدیم داشته، صبرجمیل از درگاه آفریده گارجان وخرد برای شان آرزو مینمایم.

 روحش شاد وخاطراتش گرامی باد!


عبدالاحد شفیعی رییس شورای المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲۱ـ ۱۵۱۱