پیام تسلیت شورای انسجام و همآهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

 به مناسبت وفات مادررفیق صفی ظهوری و خانم برادر رفیق سید عسکر نجم 

 

بادرد ودریغ که مادر رفیق صفی الله ظهوری عضو شورای هامبورگ حزب ملی ترقی مردم افغانستان و خانم برادر رفیق سید عسکر نجم بنا بر بیماری دیده از جهان بست .

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و همآهنگی  حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا ، درحالی که فوت مادر رفیق ظهوری را یک ضایعه  می پندار، به این وسیله تسلیت های خود را به رفیق ظهوری و رفیق سید عسکر نجم  و دیگر اعضای خانواده و دوستان ابراز می دارد.

 بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۰۱۰۸