پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 به مناسبت وفات رفیق عثمان راسخ سابق لوی څارنوال یا دادستان کل جمهور دموکرایک افغانستان !

 

با درد و دریغ رفیق عثمان راسخ فرزند صدیق وطن ، مبارز نستوه و عضو کمیته مرکزی ح.د.خ.ا در دهه هشتاد بنا بر بیماری دیده از جهان بست !
روانش شاد و یادش جاودانه باد !
رفیق عثمان راسخ شخصیت مدبر ، دادخواه بی همتا و یک انسان فرهیخته بود که در گسترده زنده گی اش همیشه در راه دادخواهی و عدالت اجتماعی تلاش نمود .
با دریغ دیروز درولایت فاریاب در میان خانواده اش به جاودانه گی پیوست .
شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  در حالی که مرگ این رفیق عزیز را یک ضایعه می پندارد . به این باوراست . که عشق به مردم و دادخواهی که شالوده ای فکری رفیق راسخ را می ساخت در میان نسل پوینده و بالنده جوان کشور جاودانه ریشه خواهد دوانید .
رفیق راسخ عزیز !
اندیشه ها و کارکردهای  تان درمیان مردم افغانستان جاودانه باد !
روانت شاد و بهشت برین جایگاهت باد !
کاوه کارمل 
رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۲۴۰۷