پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت مادر رفیق گرامی فرید سیاوش

 

بادرد و دریغ مادر گهر بار رفیق فرید سیاوش عضو شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا دیده از جان بست ! 

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و هماهنگی در حالی که از این رویداد ناگوار متاثر و متالم است به این وسیله تسلیت های رفیقانه خود را به رفیق  فرید سیاوش ، رفیق حفیظ اشرفی و  به همه اعضای خانواده ، دوستان و آشنایان آن مرحومی  تقدیم می دارد.

به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین و به بازمانده گان صبر وشکیبایی تمنا می دارد.

بادرود                                                         

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا