پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت خواهر رفیق جنرال سید حسن رشاد مبارز راستین راه دادخواهی !

 

با درد و دریغ خواهر رفیق جنرال سید حسن رشاد ، یکی از رهروان راستین راه دادخواهی و مبارز نستوه نسبت بیماری دیده از جهان بست !

شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به همین مناسبت مراتب تسلیت خود را به رفیق گرانقدر جنرال سید حسن رشاد و خانواده گرامی آن مرحومی ابراز می دارد .

به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین؛ و به بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو می دارد. 

بادرود 

 

کاوه کارمل 

رئیس شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۳۰۰۳