پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت وفات بانو فلورا خواهر رفیق شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر .

 

با درد و دریغ بانو فلورا خواهر گرانقدر رفیق ها شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر نسبت بیماری دیده از جهان بست .

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به این وسیله تسلیت های رفیقانه خود را به رفیق ها شاهپور طهماس و محمود طهماس اسیر مبارزان راستین راه داد خواهی ابراز می دارد. 

بادرود 

 

کاوه کارمل 

رییس شورای  انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۳۰۰۳